Barn_Audestad_Krokenskogen_2013_763x508_5

Økt faglig kvalitet i Kanvas-barnehagene

12. November 2014

Ny forskning fra Kanvas og Høyskolen i Oslo og Akershus viser at når halve personalgruppen er utdannede barnehagelærere, gir det økt kompetanse og motivasjon i hele personalgruppen. Men det krever nye samarbeidsformer. Ved å øke andelen barnehagelærere og likestille barnehagelærerne på lønn og ansvar, oppnår Kanvas økt faglig kvalitet i sine barnehager. I følge rapporten bruker pedagogene mer tid på barn og mindre tid på administrasjon og personal.

I regjeringens politiske plattform står det: «De ansatte er barnehagens viktigste ressurs, og god kvalitet i barnehagen er avhengig av deres kompetanse.» Det er vi i Kanvas helt enige i, men de krav og forventinger som vi selv, myndigheter, foreldre og samfunn stiller til barnehagen, kan vanskelig tilfredsstilles med en andel på kun 33% barnehagelærere.

Kanvas har over lang tid hatt en klar strategi om å prioritere ansattes kompetanse, og vi har hatt en langsiktig strategi om å øke andelen barnehagelærere. Fra 1. januar 2014 innførte Kanvas en «pedagognorm» med 50% barnehagelærere. Samtidig gjennomførte vi en omorganisering som innebærer at man bytter ut den tradisjonelle hierarkiske modellen med en pedagogisk leder på hver avdeling/base, med en modell hvor det er likestilte barnehagelærere, med samme lønnsstige og likt ansvar. Personalansvar overlates til barnehagens ledelse, slik at barnehagelærerne kan konsentrere seg om barna og det faglige arbeidet. Dette gjør at pedagogene bruker mer tid med barna og mindre tid på administrasjon og personal.

Flere barnehagelærere gir en positiv effekt i seg selv, og i kombinasjon med den nye organiseringen ser vi at det gir sterkere fagmiljøer. Hvert enkelt barn blir bedre ivaretatt når det er flere pedagoger som observerer og vurderer eventuelle tiltak. Komplementære ferdigheter og kompetanse blir bedre utnyttet, og det er mulig med en større grad av spesialisering og fordypning. Resultatet er at det også blir mulig å skape nye faglige karriereveier for de ansatte i barnehagesektoren.

Følgeforskning fra HiOA bekrefter at kompetansen til hele personalgruppen heves

Parallelt med vår omlegging ble det initiert et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som skulle vurdere effektene av denne reformen. Høgskolelektor Hanne Berit Myrvold ved Institutt for barnehagelærerutdanning står bak forskningsrapporten. Resultatene på hva vi har oppnådd så langt i prosjektet er nå klare, og kan kort oppsummeres:

  • Kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen påvirkes helt klart positivt, og barna får mer tid med fagfolk.
  • Motivasjonen hos alle ansatte øker, de får bedre faglig støtte og økt fokus på faglighet. I tillegg opplever de ansatte mindre stress.
  • De ansatte ser at reformen fører til kompetanseheving i hele personalgruppen, ved at barnehagelærerne tar et større fagansvar og veileder de andre i barnehagen i det daglige arbeidet.

 

Kanvas’ erfarer at økt faglig fokus er etterspurt blant barnehagelærere

I tillegg til funnene i denne forskningen har Kanvas gjort seg egne verdifulle erfaringer med vår målrettede satsing på kvalitet i våre barnehager:

  • Det er blitt lettere å rekruttere. Kanvas’ rekrutteringsansvarlig, Stian Jespersen, melder om at målet om minst 50% barnehagelærere er rekrutterende i seg selv. Barnehagelærere ønsker å jobbe i et sterkt fagmiljø. Per november har vi oppnådd hele 47% andel barnehagelærere i våre barnehager.
  • Fraværet går ned. Parallelt med at vi har faset inn flere barnehagelærere og omorganisert det pedagogiske arbeidet i våre barnehager så har vi registrert en markant nedgang i sykefraværet. Fra de tre første kvartalene i 2013 til de tre første kvartalene i 2014 gikk sykefraværet ned med 7,5% (fra 8,83% til 8,17%).

 

Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas, er fornøyd med at forskningsrapporten fra HiOA bekrefter antatte gevinster ved å øke andel barnehagelærere i møte med barn: – Vi ser at 50% andel barnehagelærere, kombinert med nye samarbeidsformer, virker, sier Ullmann. Han presiserer at kvaliteten på det faglige arbeidet blir bedre, de ansatte blir mer motiverte, som igjen vil hindre frafall og gi økt status til yrket. – Dette danner et godt grunnlag for enda bedre rekruttering framover – både til barnehagelærerutdanningen og til den enkelte barnehage.

Ullmann legger til at det ikke har vært noen rask vei til målet: – Omorganiseringen i hver enkelt barnehage er en omfattende prosess, og det tar tid å endre på etablerte mønstre. Ullmann forteller om en grundig omorganiseringsprosess i hver enkelt barnehage, og viktigheten av intern forankring og involvering av de ansatte. – Rapporten fra HiOA gir oss også signaler om områder vi må jobbe videre med. Bl.a. er det viktig å involvere hele personalgruppen og utnytte alles kompetanse. Assistenter og fagarbeidere utgjør halvparten av våre ansatte, og spiller en viktig rolle i barnas hverdag, sier Ullmann.

til_kanvas_karrieresider

Designed & developed by Eyego