Barn_Audestad_Bergen_2013_763x508_39

Høringssvar fra stiftelsen Kanvas

01. January 1970

Stiftelsen Kanvas er i hovedsak fornøyd med høringsutkastet til ny rammeplan som vi opplever fremstår som et tydeligere styringsdokument enn dagens rammeplan. Men vi ønsker igjen å påpeke at hvis barnehagene skal ha mulighet for å oppfylle alle krav og forventninger i den nye rammeplanen, så blir det helt nødvendig å få på plass en nasjonal bemanningsnorm for barnehagene med 50% andel ansatte med profesjonsutdanning barnehagelærer.

Høringssvar fra stiftelsen Kanvas til ny rammeplan for barnehagen

Stiftelsen Kanvas er i hovedsak fornøyd med høringsutkastet til ny rammeplan som vi opplever fremstår som et tydeligere styringsdokument enn det som gjelder i dag. Nedenfor er våre kommentarer til utkastet:

Vi er positive til at rammeplanen både blir kortere og mer konkret. Det gjør den til et bedre verktøy i barnehagehverdagen. Vi kommer ikke til å etterlyse veiledningsmateriell, fordi vi opplever at kunnskapsbasen stadig er i endring og oppdateres med nyere forskning. Veiledningsmateriell vil derfor kreve jevnlig vedlikehold for ikke å bli statisk og foreldet.

De innledende kapitlene 1 og 2 om barnehagens verdigrunnlag og barns medvirkning mener vi er gode. Vi leser disse som overordnet de følgende kapitlene og således en viktig forankring for resten av rammeplanen. I kapittel 3 om barnehagens formål og innhold ønsker stiftelsen Kanvas å fremheve positivt det nye ved at det nå settes mål for personalets ivaretagelse av barns behov for omsorg og lek. Dette mener vi er et løft som er operasjonaliserbart i barnehagen.

Vi stiller oss også bak innholdet i kapittel 4 om barnehagens arbeidsmåter og beskrivelsen av progresjon. Men vi ville ønske oss en undertittel før første avsnitt i dette kapittelet: «Medvirkning og pedagogisk improvisasjon». Det vil gjøre at kapittelet henger bedre sammen.

I kapittel 6 beskrives ulike roller i barnehagen. Vi ser at det kan oppstå interessekonflikter på grunn av formuleringene om eiers ansvar og barnehagelærerens profesjonelle ansvar. Stiftelsen Kanvas mener at eiers ansvar for styring av virksomheten blir beskrevet på en klar måte i utkastet, og at formuleringen ikke svekker barnehagelærernes profesjonelle og faglige ansvar. Barnehageeier skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk, jamfør § 7 i barnehageloven. Slik vi ser det, skal barnehageeier ha rett til å velge system, verktøy og observasjonsmetoder som skal benyttes i egne barnehager. Samtidig er vi kjent med at det problematiseres at barnehageeieres pedagogiske kompetanse kan være svært forskjellige. Derfor vil vi anbefale en presisering i rammeplanen om at barnehageeier og barnehagen samarbeider om hva som er til det beste for barns utvikling.

Videre i kapittel 6 brukes titlene «Styrer» og «Pedagogisk leder». Dette mener vi virker begrensende, og det gjenspeiler ikke barnehagesektoren slik den ser ut hverken i dag eller for fremtiden. Titlene er ikke fremtidsrettet med tanke på en ny hverdag der barnehagelærere ikke lenger er i mindretall som avdelingsledere, men jobber side om side. Vårt forslag er at det bør stå «Daglig leder» og «Barnehagelærer» for på denne måten å vise til ansvaret til lederen av barnehagen og profesjonen barnehagelærer uten bruk av stillingstitler.

Stiftelsen Kanvas mener at kapittel 7 om barnehagen som pedagogisk virksomhet er bra. Avsnittene om planlegging, årsplan, vurdering og dokumentasjon er i tråd med Kanvas’ didaktiske praksis. Vi ønsker at rammeplanen enda tydeligere får frem at barnehagen skal være en lærende organisasjon i tråd med utvikling innenfor forskning og generell utvikling i profesjonen.

Hvis det er et ord vi gjerne vil ha byttet ut så er det «oppleve». Ordet «oppleve» bør mange steder erstattes med ordet «erfare». «Å oppleve» kan gi assosiasjoner til å se noe utenfra, mens «å erfare» gir assosiasjoner til deltagelse med en større grad av læringsutbytte.

Stiftelsen Kanvas ønsker igjen å påpeke at hvis barnehagene skal ha mulighet for å oppfylle alle krav og forventninger i den nye rammeplanen, så blir det helt nødvendig å få på plass en nasjonal bemanningsnorm for barnehagene med 50% andel ansatte med profesjonsutdanning barnehagelærer.

Last ned Kanvas’ høringssvar her

 

Designed & developed by Eyego