Foreldresamarbeid

I Kjekstadmarka Kanvas-barnehage ser vi foreldrene som vår viktigste samarbeidspartner.

I Kjekstadmarka Kanvas-barnehage ser vi foreldre som vår viktigste samarbeidspartner og er opptatt av et godt foreldresamarbeid. Den daglige kontakten mellom barnehage og foreldre er et viktig utgangspunkt for foreldresamarbeidet. Gjennom god informasjon ved levering og henting, både fra foreldre og fra barnehage, bidrar vi til å kunne legge barnehagedagen godt til rette for hvert enkelt barn og barnegruppen.

I Kjekstadmarka Kanvas-barnehage har vi oppstartssamtale med alle nye familier som begynner hos oss. Disse samtalene har vi tidlig i oppstarten og gir oss en god mulighet til å bli kjent med hver enkelt. I løpet av et barnehageår inviterer vi til to foreldresamtaler, en på høsten og en på våren. Dersom foreldre eller barnehagen har behov for samtaler ut over dette finner vi raskt en passende tid.

Formelle samarbeidsorganer som Foreldreråd og SU sikrer foreldrene som gruppe en reell innflytelse på barnehagens drift. I Kjekstadmarka Kanvas-barnehage har vi ett årlig Foreldrerådsmøte som ledes av SU. Dette møtet foregår digitalt, og det skal blant annet velges representanter til SU.

SU avholder 4-5 møter hvert barnehageår, eller oftere ved behov.

Formelle samarbeidsorganer i barnehagen er lovregulert, og finnes i Barnehagelovens § 4. Her heter det at:

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 20 satt en maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke til foreldrebetaling utover dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.