Lek og lekemiljø

I Kjekstadmarka Kanvas-barnehage i Røyken er det leken som preger hverdagen vår.

I Kjekstadmarka Kanvas-barnehage i Røyken er det leken som preger hverdagen vår. Leken er lystbetont og fulgt av en indre motivasjon, og bidrar til å gi barn en opplevelse av sammenheng. Leken er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i og skaper spenning, glede, mestring og mening i hverdagen. Det foregår læringsprosesser på alle områder, og leken fremmer utvikling blant annet språklig, intellektuelt, sosialt og emosjonelt. Leken er barnas fremste arena for samspill og gir opplevelse av tilhørighet. Leken fremmer sosialt samspill og trening i å ta ulike roller.

I Kjekstadmarka Kanvas-barnehage skal barna oppleve at de får tid og rom til fordypning i leken. Vi legger til rette for variert lek med variert lekemateriell i hele barnehagen der barna kan opprettholde vennskap og knytte nye vennskapsbånd. Et fleksibelt og variert utvalg av lekematerialer yter barna motstand i leken og bidrar til å øke kreativitet, fantasi, samhandlingsferdigheter og opplevelse av sammenheng. Å få delta i lek og få venner ser vi som grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Barna skal få mulighet til å fullføre lek de er i gang med, eller fortsette lek de har tatt pause fra. Barna skal få være med venner uavhengig av avdeling.

Dette ser vi helt i tråd med det Rammeplan for barnehagen (2017) sier om at barnehagen skal ivareta barnas behov for lek:

Leken skal ha en sentral plass i barnehage, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arene for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.