Toddler-konferansen 2024

Målet med konferansen er å heve kompetansen om toddlere gjennom å belyse tidsaktuelle tema. Vi vektlegger forskning som gjøres på området og knytter denne opp mot relevante eksempler fra praksisfeltet.

Årets konferanse vil belyse områdene barns medvirkning, demokrati og det fysiske lekemiljøet.

Innlegg:

MED LEKEN I SENTRUM
Utformingen av det fysiske miljøet i barnehagen påvirker i stor grad barns opplevelse og oppfatning av miljøet, og hvordan de tar det i bruk i ulike lekaktiviteter. Når det fysiske miljøet spiller på lag og stimulerer til allsidig lek, blir det sagt at det er som å ha en ekstra ansatt på avdelingen. Rune vil snakke om kriterier for hva som kjennetegner et godt lekemiljø og vise eksempler fra småbarnsavdelinger som har jobbet godt med det fysiske miljøet både inne og ute.
Rune Storli, førstelektor ved DMMH, faggruppe for fysisk aktivitet og helse

DEN SANSELIGE OG KROPPSLIGE TODDLEREN
De yngste barna i barnehagen er sanselige og kroppslige i sin væremåte. Barnehagen har et stort ansvar for å tilrettelegge, organisere og delta i toddlernes utforskende og kroppslige lek. Presentasjonen vil ha fokus på hva som kjennetegner toddlere i ulik alder og hvordan barnehagen kan arbeide for å stimulere de yngste barnas sansemessige og kroppslige utvikling.
Karin Kippe, PhD Førsteamanuensis ved DMMH, faggruppe for fysisk aktivitet og helse

UTVIKLING AV EN SMÅBARNSVENNLIG TILVENNINGSMODELL
Innlegget vil omhandle utviklingen av tilvenningsmodellen «Liten og ny i barnehagen».

I dette prosjektet har ansatte innen barnehagefeltet og forskere jobbet tett sammen fra 2018 til 2023. Praksis, evaluering og utprøving av ny praksis har gått hånd i hånd. Foreldre, ansatte og i noen grad barna selv (nivå av stresshormon) har bidratt med data som har påvirket prosjektets innhold.

I innlegget vil funn fra evalueringene bli beskrevet og det vil bli lagt vekt på både det som har fungert og det som har vært utfordrende.
May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved RKBU Midt Norge, NTNU og professor II ved SePU, Høgskolen Innlandet

ROM FOR TODDLERLEK
Leken er barnas viktigste ytringsform. Gjennom den forteller de hva de synes er interessant, morsomt og verdt å undersøke. Men, hva forteller egentlig de yngste barna om hva de synes er interessant å leke? Er vi villige til å ta barnas lekekompetanse på alvor og la de medvirke til utformingen av sitt eget lekemiljø? Trude deler sine tanker om hvordan demokrati på toddlervis kan se ut når vi utformer rom for toddlerlek. Det blir en rekke ideer og bilder til inspirasjon.
Trude Anette Brendeland, Fantasifantasten

KONFERANSEN ER FULLTEGNET

PRAKTISK INFORMASJON:

Dato:    Onsdag 20. mars 2024
Tid:       09.00-16.00
Pris:      kr 1700,- per person (ved påmelding av 5 eller flere kr 1600,- per pers)
Sted:    Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo

Påmeldingsfrist 10. mars 2024
Se våre avmeldingsregler

PROGRAM