Snakk med barn - et metodisk verktøy for barns seksuelle helse og forebygging av vold og overgrep

Barnehagestiftelsen Kanvas fikk i 2018 midler fra Helsedirektoratets strategi for seksuell helse – «Snakk om det!». Midlene er brukt til å utvikle et metodisk verktøy som skal bidra til god seksuell helse for barn og å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn.

En av hensiktene er at barn, gjennom dette verktøyet, skal bli kjent med egen kropp og egne følelser, samt at de skal lære å sette grenser for seg selv i forhold til egen kropp. En annen hensikt er å gi barnehageansatte et verktøy de kan bruke i arbeid med barn. Generelt opplever mange barnehageansatte usikkerhet rundt hvordan de best kan møte og forstå barns seksuelle leker og utforskning. Mange mangler kunnskap om hvordan barns seksuelle helse har sammenheng med forebygging av vold og seksuelle overgrep. Målet er at det metodiske verktøyet skal gi ansatte denne tryggheten i forhold til både barn og foreldre.

Verktøyet heter «Snakk med barn» fordi vi må snakke med barn – også om det som er vanskelig.  I NOU-rapporten «Svikt og svik», kapittel 1, fremkommer det at «en fremtredende svikt var at man unnlot å snakke med barna selv  for å undersøke mulig mishandling». 

Barnehageansatte er i tett kontakt med barna hver dag og er i en unik posisjon til å snakke med barn om kropp, seksualitet, grenser og overgrep. Hvis vi som er voksne ikke tør å snakke om disse temaene kan vi ikke forvente at barna skal kunne snakke med oss om det heller. Vi må vise vei ved å være modige og åpne.

Til deg som forelder/foresatt
FORBERED PERSONALGRUPPEN

Gi personalgruppen informasjon og opplæring i temaet

Kompetanse og holdninger

PERSONALET I ARBEID MED BARN

Gi barna kunnskap i forhold til alder og modenhet