Friluftsliv i Eplehagen

Friluftsliv i Eplehagen

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring året rundt. Barnehagen skal legge til rette for at barna forblir nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper (rammeplanen 2017).

 

Barnehagens beliggenhet med nær tilgang til Nordmarka, gir oss flotte turmuligheter.  Vi er ofte på tur i skog og mark i tillegg til ulike lekeplasser i nærmiljøet. Barnehagen deler dessuten et stort og fint uteområde sammen med Hompetitten Kanvas-barnehage som gir gode muligheter for læring gjennom grov- og finmotorisk lek.

Vi ønsker at barna skal bli glad i å være ute, glad i å være på tur, og lære seg å ta vare på naturen. Vi ser at barn ofte koser seg ute i skog og mark og lærer mye gjennom å utforske det de møter på sin vei. Vi vil stoppe opp ved det barna finner interessant og fokusere på her-og-nå-situasjoner. Gjennom å følge barnas fokus på tur kan en dermed også ivareta barns medvirkning. Vi vil altså ha fokus på natur som arena for lek, utforsking, undring, glede og mestring, som også vil skape læring gjennom ulike opplevelser i naturen.

Ved å benytte oss av naturen får barna motoriske utfordringer gjennom å bevege seg i ulendt terreng. Naturlige utfordringer i skog og mark kan også styrke barns selvfølelse fordi alle finner noe de kan mestre.

Opplevelser sammen på tur kan også bidra til å styrke relasjoner og fellesskapsfølelsen i gruppen.

Vi ønsker å gi barna rom til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger og sammenhenger i naturen.

Vi har også en del samlingsstunder med naturen som tema der vi blant annet snakker om ulike dyr, hvordan vi skal behandle naturen og hva en kan finne eller gjøre i naturen til ulike årstider.

Noen ganger har vi avdelingsvise turer og andre ganger er det aldersinndelte turer på kryss og tvers av avdelinger. På denne måten danner både barn og voksne tettere relasjoner til naboavdelingen.

Videre tar vi ofte med oss naturgjenstander hjem fra tur. Pinner, løv, kongler, blader osv, kan med litt fantasi bli flotte kunstverk.

Måltider ute i skog og mark blir det også en del av for storbarnsavdelingene. Hva er vel hyggeligere enn å fyre opp bål og kose seg med pølser eller fiskekaker i frisk skogsluft!

Vi har også en lavvo på uteområdet vårt som blir flittig brukt til både samlinger og måltider.

Tilvenning i Eplehagen

I løpet av høsten vil flere nye barn starte i Eplehagen, på ulike avdelinger. Noen barn flytter over til oss fra andre barnehager, andre flytter internt fra småbarn til storbarnsavdeling, og flere små barn begynner i barnehage for aller første gang.

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg elv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert, og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge tilrette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring (Rammeplan for barnehagen 2017)

Å skape omgivelser som bidrar til å få trygge og glade barn, er hovedmålet i vårt arbeid, og når barna leveres hos oss skal dere være trygge på at de har det godt og trives i barnehagen.

Høsten er en tid med flere endringer på de ulike avdelingene. De minste barna skal nå venne seg til en ny tilværelse i barnehagen. Det er mange inntrykk å fordøye i starten. De skal bli kjent med nye barn og voksne, og venne seg til andre rutiner og omgivelser. Det beste for de aller minste er derfor å ha korte dager den første tiden i barnehage. Høsten er også en overgangsperiode for de som nå har blitt eldst på avdelingen. For de eldste på småbarn har nå flere av vennene startet oppe på storbarnsavdeling, og for de eldste på storbarnsavdeling har mange lekekamerater sluttet i barnehagen og begynt på skolen. I tillegg kommer helt nye barn inn i gruppen som de skal dele de voksnes oppmerksomhet med.

Vi syns det er viktig å dele gruppen nå og da slik at de eldste barna får litt alenetid sammen med en voksen der vi gjør morsomme aktiviteter sammen. Tilsvarende vil de mindre barna få mer boltreplass og ro på avdelingen. Noen ganger vil også de minste være inne på formiddagen for å bli bedre kjent med hverandre, voksne og avdelingen. For å skape trygghet er det viktig at vi observerer, tolker og setter ord på barnas følelser.

 

For å få en stabil og trygg gjeng på de ulike avdelingene, har vi bevisst lagt opp til rolige dager hvor det ikke skjer så mye nå i starten. Faste daglige rutiner skaper trygghet for små barn. Samtidig er det er viktig at vi er fleksible og ser an barnas behov fra dag til dag når vi legger opp hverdagene utover høsten.

I tillegg har vi primærkontaktordningen. Primærkontakten er den som er mest sammen med barnet i tilvenningsperioden. Utover dette har en et ekstra ansvar for å følge med på utviklingen til barnet på ulike områder og videreformidle dette til de andre på avdelingen ved avdelingsmøter.

Trygge foreldre skaper trygge barn. Derfor er det viktig for oss at foreldre føler seg ivaretatt og får tilstrekkelig informasjon. Vi oppfordrer dere til å spørre dersom dere lurer på noe. Alle nye foreldre mottar et velkomstbrev med diverse informasjon om tilvenning, avdelingen og barnehagen, inkludert utstyrsliste og helse- og tillatelsesskjemaer som foreldre fyller ut.

Alle nye foreldre får tilbud om oppstartsamtale ved oppstart i barnehagen.

 

Vi gleder oss til å ønske nye barn og foreldre hjertelig velkommen til barnehagen vår 🙂