Tilvenning i barnehagen

For de fleste barn er det en stor overgang å begynne i barnehagen. Målet for oss i Kanvas er at barnet ikke skal oppleve barnehagestarten som et brudd, men at barnet skal oppleve at det finnes en sammenheng mellom hjem og barnehage. Like fullt er det en løsrivelsesprosess for både barn og foresatte.

«Det er viktig både for ansatte og foreldre å være klar over at det er krevende for det lille barnet å begynne i barnehagen. Derfor må man sørge for ro og tid. Små barn trenger ikke mange turer og «mye opplegg» den første tiden. For dem dreier starten seg først og fremst om å bli kjent med de ansatte, omgivelsene og de andre barna. Det er også viktig at foreldrene sørger for rolige ettermiddager hjemme, og at barna får nok søvn i denne perioden.»

 

Elisabeth Solheim Buøen, forsker hos RBUP, 2022

Mange følelser i sving – for både barn og foresatte

Også for mange foresatte er det mange følelser knyttet til overgangen. I barnehagen møter vi foresatte som både er triste og engstelige, men også forventningsfulle og spente: – «Gjør vi det rette for barnet vårt? Vi kjenner jo ikke de ansatte. Hva hvis barnet ikke trives?»

Det skal være rom for alle følelser, samtidig vet vi at selv små barn «leser» foreldrene sine godt, og at de blir påvirket av foreldrenes følelser. Det er derfor lurt å være bevisst på hvilke følelser man viser barnet.

Tilvenning eller tilknytning?

Det er særdeles viktig at barnet er sammen med en av de foresatte de første dagene i barnehagen slik at det har en trygg base på det nye stedet. Gradvis skal den som tar imot barnet i barnehagen bli en trygg base. Derfor foretrekker vi i Kanvas å bruke begrepet «tilknytning» i stedet for «tilvenning». Barnehagestarten handler først og fremst om at barnet skal bli trygg på, og knytte seg til, nye voksne.

Samtidig må mange barn venne seg til å dele på både leker og oppmerksomhet. Hjemme har barnet som regel hatt god tilgang til både leker og fang. Noen barn har søsken og er litt kjent med dele-konseptet, mens andre barn har vært alene med to foreldre og har hatt fri tilgang til både leker og alenetid på fanget.

For de fleste barna tar det litt tid å venne seg til denne nye ordningen. I barnehagen er vi vant til å sjonglere flere barn på fanget og alle får trøst og kos når de trenger det, men det kan være at barnet må dele fanget med en eller to til.

Tett samarbeid mellom barnehage og foresatte

Det er viktig for barnet at foreldre og barnehagen har en tett og god dialog om tilknytningen og hvor barnet er i prosessen. Barnehagen har erfaring og kunnskap i å ta imot små barn og bidra til at de opparbeider seg nødvendig trygghet. Dere som foreldre har mye kunnskap om barna deres og kjenner dem godt. Når vi samarbeider om tilvenningen og slår disse kunnskapene og erfaringene sammen så er det et godt utgangspunkt for en god tilvenning og en trygg start på barnehagelivet.

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.»

 

Rammeplan for barnehagen

Sett av minimum 5 dager

Hvor lang tid tilknytningsperioden tar, finnes det ikke noe fasitsvar på. Det varierer fra barn til barn. Ganske ofte opplever vi at barn som har vært tilsynelatende trygge plutselig får en reaksjon. Her er det stor variasjon mellom barn. Noen barn kan bruke uker på å bli trygge.

Vi anbefaler at dere setter av minst fem dager til tilvenningen. Mange arbeidsgivere gir permisjon med lønn for tre dager. I løpet av de fem dagene kan de ansatte gradvis ta over mer av stell, lek og kontakt med barnet og gjennom det bli bedre og bedre kjent med barnet.

«Barnehagen må sette av nok tid til å gjøre barnet trygt i sine nye omgivelser. Hvor lang tid det tar, og hvordan tryggheten etableres, er forskjellig fra barn/familie til barn/familie. De fleste barnehager praktiserer en tilvenning der det settes av tre dager, men vår erfaring er at tilvenningsprosessen krever mer tid og innsats. Det bør settes av fem dager til tilvenning, der foreldrene er til stede. Ansvar for barnet overføres gradvis fra foreldre til barnehage.»

 

Foreldreutvalget for barnehager (FUB), 2022

Om å gå fra et (gråtende) barn

Det kan være vanskelig å gå fra barnet i barnehagen, særlig om barnet gråter. Si alltid ifra til barnet at du går. Prøv så langt det er mulig å ikke vise usikkerhet ovenfor barnet. Selv om barnet protesterer er det lurt å gå når man har sagt at man skal gå. De ansatte tar vare på barnet og gir det trøst og kos.

Trøst er et av de sterkeste virkemidlene for å etablere en trygg relasjon og vår erfaring tilsier at gråten som oftest stopper i løpet av kort tid. Vi vil alltid ta kontakt med foreldrene dersom et barn er utrøstelig og fortsetter å gråte over lengre tid.

Snakk med de ansatte om du trenger å vite hvordan barnet ditt har det etter at du har gått. Gjør gjerne en avtale med barnehagen om at de sender deg en oppdatering om hvordan det går etter en liten stund, eller gjør en avtale om at dere snakkes på telefon. Tilpassing til nytt miljø og nye situasjoner er en prosess som tar litt tid. Både for små og store.