Omsorg og relasjoner

Alle barna skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Vi i Holmen Kanvas-barnehage tar dette på alvor! Vi har et ansvar for å skape gode relasjoner til barna, slik at alle opplever trygghet og omsorg.  Denne prosessen starter fra første dag barnet er i barnehagen hos oss og siste dag som førskolebarn. Her i Holmen ser vi også på omsorg som noe barna aktivt er med på å gi og bidra med. Dette gjelder både i forhold til hverandre og til de voksne i barnehagen. Barna er kompetente og aktive, de er omsorgsytere.

Omsorg er et stort begrep, men også kjernebjelken i arbeidet vårt i barnehagen. Små barn er fullstendig prisgitt personalet i barnehagen. De trenger voksne som tar vare på dem, ser hvilke behov de har, beskytter dem og veileder dem i rett og galt. Det handler om å være nær og til stede med barna.  Vi vil gi barna en forutsigbar hverdag ved å ha en fast rytme på dagen, tydelige rammer og forståelige regler.

Trygge barn er den viktigste forutsetningen for at barna skal trives i barnehagen. Trygge barn gir seg hen til leken, utforsker, utvikler seg og lærer.  Barn lærer gjennom egne erfaringer, gjennom lek og aktiviteter, daglig samspill og samvær. Hva de lærer, avhenger blant annet av kvaliteten på samspillet og hvordan personalet møter og følger opp barnas uttrykk og innspill. Vi skal være der når barnet trenger en hjelpende hånd, har oppdaget noe spennende ute i sandkassen, eller når noen har dyttet eller vært ugrei. Vi er barnets trygge base, dets ladestasjon, tolk og talerør utad. Vår visjon i Holmen Kanvas-barnehage er at vi voksne er trygge, inspirerende og lekende voksne!

Trygghetssirkelen

Rammeplanen for barnehagens innhold 2017: «Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse».

Alle avdelingene jobber ut i fra trygghetssirkelen (Circle of Security). Dette er en tilknytningsmodell som lærer oss å se barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre. Et trygt barn bruker omsorgspersonen som en sikker base for utforskning, som søker trøst og tar i mot trøst. Barn kan komme ned på sirkelen fordi de er redde, trøtte eller har slått seg. Da trenger de en omsorgsperson som ser barnet og som barnet kan «lade» batteriene hos, før de er fulladet og kan leke og utforske igjen. Hvert barn som er i Holmen Kanvas-barnehage er unikt, og har ulike behov. Det er vårt ansvar å bli kjent med disse behovene og tilpasse ut fra hva hvert barn trenger.