Kjenndalslia Kanvas-barnehage

Velkommen til Kjenndalslia Kanvas-barnehage

Kjenndalslia Kanvas-barnehage skal være et trygt sted og en god læringsarena for barn, der alle barn blir sett og inkludert. Vi bruker nærmiljøet vårt aktivt til turer og aktiviteter. Siden våren 2018 har vi hatt en parsell på Bergendal Gård i Sanddalen, der har vi plantet grønnsaker, bær og blomster.

Hos oss skal hvert barn få en god og trygg tilvenning der vi tilpasser oss barnas behov.  

Gjennom hele barnehagetiden er vi opptatt av den gode relasjonen mellom barn-barn og barn-voksen. Vi jobber aktivt med likeverd, likestilling og anti-mobbing. Vårt mål om barns medvirkning preger barnehagens arbeid og det samme gjør målet om å ta hensyn til mennesker, dyr og naturen vi omgir oss med.

Lek står sentralt her hos oss. Lekens egenverdi skal anerkjennes og bidra til fellesskap og vennskap. Vi tilrettelegger for nok tid til lek og er opptatt av fleksible og inspirerende lekemiljøer. Leken er en god og viktig arena for utvikling av sosiale ferdigheter, noe som gir barna et godt grunnlag videre i livet.

Vi har et godt samarbeid med Kringlebotn skole som er nærskolen vår. Samarbeidet tar seg opp siste våren i barnehagen og Solgruppen besøker skolen på blant annet felles sangstunder i gymsalen, omvisning på SFO m.m.

Vi nærmer oss 50% andel barnehagelærere, og sammen med våre dyktige og engasjerte assistenter og fagarbeidere skal vi gi barna de beste lærings– og utviklingsmuligheter.

Barnehagen tar imot studenter fra Høgskolen i Bergen.

Små barn-store muligheter

Med natur og miljø i fokus

Fakta om Kjenndalslia Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas