Vedtekter for Kanvas-barnehagene

§1     FORMÅL
Kanvas-barnehagenes formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage med sikte på å bedre barns oppvekstvilkår.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Ref. Barnehagelovens §1 og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

§2     KANVAS-BARNEHAGEN SOM EN DEL AV STIFTELSEN KANVAS
Stiftelsen Kanvas er eier av Kanvas-barnehagene. Barnehagene er selvstendige enheter i stiftelsen. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Alle inntekter brukes til å heve kvaliteten i tilbudet til barna i våre barnehager.

Kanvas’ pedagogiske plattform beskriver veien Kanvas vil gå for å nå målene i rammeplanen for barnehager. Plattformen beskriver hva barna tilbys i sin barnehagehverdag – menneskesynet og læringssynet som Kanvas legger til grunn for det pedagogiske arbeid. For den enkelte Kanvas-barnehage synliggjøres dette i barnehagens årsplan. For mer informasjon se www.kanvas.no

Kanvas sørger for forsikring av barna, personalet og barnehagebygget. Kanvas utarbeider driftsbudsjett for barnehagen og fremlegger revidert regnskap. Kanvas disponerer barnehagens eventuelle driftsoverskudd i tråd med stiftelsens formål.

Personalet er ansatt i Kanvas med tjenestested i barnehagen, og daglig leder er arbeidsgivers representant i barnehagen. Den som tilsettes i en Kanvas-barnehage, må legge frem politiattest etter barnehagelovens § 30. Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten og barneverntjenesten opplysninger etter §§ 45 og 46 i Lov om barnehager. Opplysningene skal normalt gis av daglig leder. Eier, samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt iht barnehagelovens § 44 og forvaltningslovens §§ 13 til 13f tilsvarende. Uten hinder av taushetsplikten skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

§3     FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG
I henhold til barnehagelovens § 4 består foreldrerådet av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

I Kanvas-barnehager med inntil 40 barn skal samarbeidsutvalget bestå av minimum en foreldrerepresentant og en ansattrepresentant, i barnehager med over 40 barn skal det være minimum to og maksimum fire representanter fra henholdsvis foreldre- og ansattgruppene. Hvor mange representanter som sitter i samarbeidsutvalget (SU) i den enkelte Kanvas-barnehage beskrives i barnehagens informasjonshefte på barnehagens hjemmeside. Daglig leder deltar på møtene, har ikke stemmerett og fungerer som utvalgets sekretær.

Foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Samarbeidsutvalget skal med utgangspunkt i rammeplanen vedta en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

§4     OPPTAKSKRETS
Kanvas-barnehager har ingen begrensninger i sin opptakskrets.

§5     OPPTAKSKRITERIER – OPPTAKSPERIODE – OPPTAKSMYNDIGHET – KLAGEINSTANS VED SAMORDNET OPPTAK

Opptakskriterier

Innenfor aldersgruppen der det er ledig plass, tildeles plasser etter kriteriene under.
Barn født før 1. desember gjeldende barnehageår gis plass før barn født etter 1. desember samme år.

  1. I tråd med barnehagelovens § 18:
   a) Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
   b) Barn det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b.
  2. a) Søsken av barn som har/får plass i barnehagen ved oppstartsdato.
   b) Barn med plass i Kanvas-barnehage hvor driften opphører.
  3. a) Barn av ansatte i Kanvas som defineres som mangelpersonell. Mangelpersonell er ansatte med kompetanse som er vanskelig å rekruttere. Administrasjonen i Kanvas avgjør hvilke stillinger dette til enhver tid gjelder for Kanvas-barnehagene.
   b) Barn av ansatte ved Oslo Universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Gjelder kun for Hasselkroken, Stinaløkka og barnehagene i Gaustadveien 21b/c og Kirkeveien 166.
   c) Barn av ansatte i Equinor. Gjelder kun for Sandslimarka og Svanholmen.
   d) Barn omfattet av avtale mellom Stortinget, Statsministerens kontor og Kanvas. Gjelder primært Akersveien. Dersom det ikke er plass i Akersveien, tilbys det plass i annen Kanvas-barnehage med ledig kapasitet i rimelig nærhet til Stortinget.
   e) Barn av ansatte blant leietakerne med arbeidssted i VK Park. Gjelder kun for Vækerø Gård.
  4. Barn som allerede har plass i en Kanvas-barnehage og som ønsker overflytting.
  5. Øvrige barn. For å sikre hensiktsmessige gruppestørrelser utarbeider den enkelte daglig leder en oversikt over antall barn og alderssammensetningen i de enkelte grupper/avdelinger/team i barnehagen. Basert på denne oversikten utarbeides det en liste over tilgjengelige plasser i de forskjellige aldersgruppene. Oversikten revideres ved endring i gruppene. Når flere søkere står likt, gis det eldste barnet plass.
    

  Startdato
  Startdato settes til den 1. gjeldende måned med unntak av august hvor opptaksdato settes av barnehagen. Oppstartsdato kommer fram i tilbudsbrevet.

  Opptaksperiode
  Barnehagene tar opp barn i kommunens hovedopptak med påfølgende supleringsopptak ved ledige plasser. Til hovedopptaket følges kommunens til en hver tid gjeldende søknadsfrist.

  Plassen tildeles frem til skolepliktig alder. Kanvas’ administrasjon, eller den administrasjonen gir fullmakt, har opptaksmyndighet. Dersom barn får innvilget utsatt skolestart, beholder barnet sin plass i barnehagen uten ny søknad. Foresatte må varsle så tidlig som mulig om at det søkes utsatt skolestart.

  Klageinstans
  Det er kommunen/bydelen som er klageinstans for å kunne etterprøve en tildeling av plass ved samordnet opptak.

  Annen informasjon
  Betha Thorsen Kanvas-barnehage og Tinkern Kanvas-barnehage følger opptakskriteriene som fremkommer i den til enhver tid gjeldende Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo (barnehageforskriften).

  I Piruetten Kanvas-barnehage har sameiet Hagan gård fortrinnsrett til å disponere inntil 10 plasser for barn under 3 år og 15 plasser for barn over 3 år. I Skogbrynet Kanvas-barnehage disponerer boligstiftelsen Furulund 20 plasser. Det må være ledige plasser i barnehagene for at prioriteringen kan skje og det må søkes om plass innenfor samme frist og på samme vilkår som andre søkere.

  §6     AKSEPT AV PLASS
  Aksept av barnehageplass baseres på vilkår som fremkommer i disse vedtektene og er forpliktende.

  §7     ÅPNINGSTID OG DRIFTSPERIODE
  Åpningstid og driftsperiode fastsettes av Kanvas. Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli neste år. For den enkelte barnehages åpningstid, se siste side av vedtektene.

  Kanvas-barnehager stenger normalt en periode i juli. Informasjon om hvilken periode dette gjelder gis i god tid. Hvis barnehagen stenger mer enn tre uker, skal SU høres. Daglig leder tar den endelige beslutningen om sommerlukking på bakgrunn av innspill fra SU og kartlegging av barnas ferie.

  I ferie- og høytidsperioder kan barnehagen stenge eller redusere daglig åpningstid. Det skal informeres om dette i god tid og senest ved oppstart av barnehageåret.

  Kanvas-barnehager holder stengt jul- og nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Barna skal i tillegg ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav tre skal være sammenhengende i perioden 23. juni til 15. august. Barn som skal slutte i barnehagen må avvikle ferien før 1. august.

  §8     FORELDREBETALING
  Foreldrebetaling følger maksimalgrensen som fastsettes av Stortinget. Det gis inntektsgradert betaling og søskenmoderasjon, forutsatt at foresatte informerer barnehagen om søsken i annen barnehage, i tråd med kommunalt vedtak i barnehagens vertskommune. Betaling for kost kommer i tillegg. Betaling regnes fra tildelingsdato som fremkommer i tilbudsbrev om plass.

  Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder; juli måned er betalingsfri. Faktura sendes foresatte forskuddsvis. Fakturagebyr påløper inntil e-faktura er opprettet. Begge foresatte er solidarisk ansvarlig for utestående oppholdsbetaling selv om betalingskravet faktureres en av de foresatte.

  Vesentlig mislighold medfører skriftlig oppsigelse av plassen med 1 måneds varsel fra den 1. eller den 15. i en måned. Vesentlig mislighold er blant annet ikke betalt oppholdsbetaling i minimum tre måneder etter purringer.

  §9     PERMISJON
  Kanvas’ administrasjon og daglig leder kan innvilge permisjon fra barnehageplassen under forutsetning av at et annet barn kan overta plassen i permisjonstiden, og at barnehagen har ledig plass når permisjonstiden er over.

  §10   OPPSIGELSE
  Oppsigelse av plassen må skje elektronisk i de kommunene der dette er mulig. Hvis ikke, må oppsigelsen leveres/sendes skriftlig til barnehagen. Oppsigelsestiden er seks uker fra den 1. eller den 15. i en måned. For kommunale plasser gjelder egne ordninger.

  §11   HELSEKONTROLL AV BARNET
  Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges fram erklæring om barnets helse.

  Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

  §12   INTERNKONTROLL
  Barnehagen følger de prosedyrer og rutiner som gjelder for HMS- og internkontrollsystemet i Kanvas i henhold til de krav som stilles i barnehagelovens §9.

  §13   GYLDIGHET
  Vedtatt av styret i Stiftelsen Kanvas med virkning fra 01.02.2012. Redaksjonelle endringer foretas fortløpende av administrasjonen, sist 27.02.2024.

  Kanvas-barnehagene:

  Navn:Adresse:Poststed:Kommune:Åpner:Stenger:Tar inn barn i alderen:Leke- og oppholdsareal pr. barn under 3 år:Leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år:
  Akersveien Kanvas-barnehageWestye Egebergs gt 110172 OSLOOslo07:3017:0010 mnd - 6 år4 m24 m2
  Bekkestua Kanvas-barnehageHaukeveien 81357 BEKKESTUABærum07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
  Betha Thorsen Kanvas-barnehageDrammensveien 33 A0271 OSLOOslo07:3017:001 - 6 år4 m24 m2
  Bjerkealléen Kanvas-barnehageBjerkealléen 21-230487 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
  Breidablikk Kanvas-barnehageTors vei 7 A3216 SANDEFJORDSandefjord07:1516:300 - 6 år5, 3 m24 m2
  Bønestoppen Kanvas-barnehageBønesskogen 3315152 BØNESBergen07:3016:300 - 6 år4 m24 m2
  Camembert'n Kanvas-barnehageToreidvegen 231925 BLAKERLillestrøm07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
  Damsgård Kanvas-barnehageØvre Fyllingsvei 375161 LAKSEVÅGBergen07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
  Den blå appelsin Kanvas-barnehageLambertseterveien 91160 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
  Dumpa Kanvas-musikkbarnehageEtterstadsletta 940659 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
  Eplehagen Kanvas-barnehageGaustadveien 21B0372 OSLOOslo07:0016:450 - 6 år4 m24 m2
  Gjekstad Kanvas-barnehageNordre Gjekstadskog 13236 SANDEFJORDSandefjord07:1516:300 - 6 år5, 3 m24 m2
  Glitne Kanvas-barnehageGlitneveien 263151 TOLVSRØDTønsberg07:0016:300 - 6 år4 m24 m2
  Harekas Kanvas-barnehageHarekasveien 151769 HALDENHalden06:4517:000 - 6 år5,5 m24m2
  Hasselkroken Kanvas-barnehageUllernchausséen 720379 OSLOOslo07:0016:450 - 6 år4 m24 m2
  Haukedalsmyra Kanvas-barnehageMorvikbotn 1725122 MORVIKBergen07:0016:450 - 6 år4 m24 m2
  Holmen Kanvas-barnehageHolmenveien 47E0376 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4,5 m23,5 m2
  Hompetitten Kanvas-barnehageGaustadveien 21C0372 OSLOOslo07:0016:450 - 6 år4 m24 m2
  Jutul Kanvas-barnehageKirkeveien 1660450 OSLOOslo06:4516:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
  Karisletta Kanvas-barnehageNygårdsveien 503214 SANDEFJORDSandefjord07:1516:300 - 6 år5, 3 m24 m2
  Kastellterrassen Kanvas-barnehageNordseter Terrasse 331163 OSLOOslo07:3017:002 - 6 år4 m24 m2
  Kjekstadmarka Kanvas-barnehageHeggveien 403440 RØYKENAsker07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
  Kjenndalslia Kanvas-barnehageKjenndalslia 275225 NESTTUNBergen07:1516:300 - 6 år4 m24 m2
  Kladden Kanvas-barnehageBreivikstølen 35179 GODVIKBergen07:0016:300 - 6 år4 m24 m2
  Krokenskogen Kanvas-barnehageLauras vei 33244 SANDEFJORDSandefjord07:1516:300 - 6 år5, 3 m24 m2
  Lillomarka Kanvas-barnehageHukenveien 120963 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
  Lindebergstua Kanvas-barnehageLindebergveien 311069 OSLOOslo07:3017:0010 mnd - 6 år4 m24 m2
  Lindekroken Kanvas-barnehageKirkeveien 1660450 OSLOOslo06:4516:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
  Lønnebakken Kanvas-barnehageKirkeveien 1660450 OSLOOslo06:4516:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
  Midtbygda Kanvas-barnehageNils Slåttos vei 53440 RØYKENAsker07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
  Midtstuen Kanvas-barnehageMidtstugrenda 600787 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4,5 m23,5 m2
  Myrer Kanvas-barnehageNordstjerneveien 40494 OSLOOslo07:3017:0010 mnd - 6 år4 m24 m2
  Mølleplassen Kanvas-barnehageGravdalsveien 10 B0756 OSLOOslo07:3017:002 - 6 år4,5 m23,5 m2
  Nordre Åsen Kanvas-barnehageÅsensvingen 1D0488 OSLOOslo07:3017:0010 mnd - 6 år4 m24 m2
  Olsvikåsen Kanvas-barnehageOlsvikåsen 365183 OLSVIKBergen07:0016:300 - 6 år4 m24 m2
  Paletten Kanvas-barnehageKunnskapsveien 443430 SPIKKESTADAsker07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
  Papaya Kanvas-barnehageRubina Ranas gate 100190 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
  Piruetten Kanvas-barnehageHaganjordet 21351 RUDBærum07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
  Preståsen Kanvas-barnehageÅslandhellinga 106 B1274 OSLOOslo07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
  Reddiken Kanvas-barnehageGamleveien 1411350 LOMMEDALENBærum07:1516:451 - 6 år4 m24 m2
  Rektorhaugen Kanvas-barnehageNils Bays vei 50 B0876 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
  Rudshøgda Kanvas-naturbarnehageLofsrudhøgda 2011281 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
  Ruffen Kanvas-barnehageSaltkjelen 37600 LEVANGERLevanger06:4517:000 - 6 år4 m24 m2
  Rustadporten Kanvas-barnehageGamle Kroervei 531430 ÅsÅs07:0016:300 - 6 år5,5 m24 m2
  Rønningen Kanvas-barnehageØvre Myrhaugen 170752 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4,5 m23,5 m2
  Sandslimarka Kanvas-barnehageSandslimarka 2625254 SANDSLIBergen07:0017:0010 mnd - 6 år4 m24 m2
  Sjøparken Kanvas-barnehageAgnes Allé 453290 STAVERNLarvik07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
  Skogbrynet Kanvas-barnehageSkogbrynet 330283 OSLOOslo07:3017:0010 mnd - 6 år4 m24 m2
  Skovheim Kanvas-barnehageLindbäckveien 551163 OSLOOslo07:3016:4510 mnd - 6 år4 m24 m2
  Skrellinga Kanvas-barnehageKirkeveien 1660450 OSLOOslo06:4516:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
  Solsikken Kanvas-barnehageRønninglia 13153 TolvsrødTønsberg07:0017:001 - 6 år4 m24 m2
  Soria Moria Kanvas-barnehageKirkeveien 1660450 OSLOOslo06:4516:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
  Spikkestad Kanvas-barnehageTeglverksveien 83430 SPIKKESTADAsker07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
  Stinaløkka Kanvas-barnehageVerkensvegen 221385 ASKERAsker07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
  Svanholmen Kanvas-barnehageSvanholmen 84313 SANDNESSandnes07:3016:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
  Svartdalsparken Kanvas-barnehageEnebakkveien 152 B0680 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
  Tingeliten Kanvas-barnehageTingstuveien 19A0281 OSLOOslo07:3017:001 - 6 år4 m24 m2
  Tinkern Kanvas-barnehageObservatorie Terr 170270 OSLOOslo07:3017:0010 mnd - 6 år4 m24 m2
  Torvbråten Kanvas-barnehageSkogveien 193470 SLEMMESTADAsker07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
  Trollstua Kanvas-barnehageKirkeveien 1660450 OSLOOslo06:4516:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
  Tørtberg Kanvas-barnehageMadserud Allé 490274 OSLOOslo07:3017:001 - 6 år4,5 m23,5 m2
  Utforskeren Kanvas-barnehageKirkealléen 1143470 SLEMMESTADAsker07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
  Veslefrikk Kanvas-barnehageKirkeveien 1660450 OSLOOslo06:4516:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
  Vækerø Gård Kanvas-barnehageDrammensveien 2560277 OSLOOslo07:3016:301 - 6 år4 m24 m2
  Våkleivbrotet Kanvas-barnehageVåkleivbrotet 455155 BØNESBergen07:3016:300 - 6 år4 m24 m2
  Østensjø Kanvas-barnehageDalbakkveien 750682 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2