Kanvas er en kunnskapsbedrift

Kompetanse viktig for barns utvikling

Gode forhold for selvstyrt lek og et godt tilrettelagt pedagogisk tilbud er en forutsetning for at hvert barn skal lære og utvikle seg på best mulig måte. Forskning viser at i et barnehagemiljø er de ansattes kompetanse om barns behov avgjørende for å fremme barnas utvikling.

Det er også lønnsomt for samfunnet som helhet at barnehagene er av god kvalitet. Vi vet at tidlig innsats, fremfor reparasjon senere i livet, bidrar til at barna vil lykkes bedre på skolen, med studier og i arbeidslivet.

Kanvas’ kompetanseplan og forskning

For å ivareta og forsterke god kvalitet bruker Kanvas mye tid og ressurser på å videreutvikle de ansattes kompetanse, både på individ- og gruppenivå. Kanvas’ kompetanseplan omfatter både undervisning, veiledning, rådgivning og nettverksarbeid. Kanvas gjennomfører jevnlig ledersamlinger og utviklingsprogram for alle daglig ledere. Vi har et barnehagelærerprogram hvor ulike nettverk bidrar til faglig utveksling og inspirasjon. Alle nyansatte deltar på et introduksjonskurs. Nyutdannede barnehagelærere har et obligatorisk veiledningsprogram som går over et og et halvt år. Fagarbeidere og assistenter deltar på faglige frokostseminarer.

I tillegg driver stiftelsen Kanvas med sektorrelevant forskning. Vi har en egen doktorgradsstipendiat som nylig avsluttet sin forskning og disputerte med et tema om de yngste barna og risikolek.

49%

andel barnehagelærere

1%

med dispensasjon fra utdanningskravet

18%

andel fagarbeidere

19%

andel menn

Flere barnehagelærere gir kvalitetsgevinster

Studier og våre egne erfaringer viser at en høy andel barnehagelærere gir flere viktige kvalitetsgevinster. Det jobbes bedre med det pedagogiske tilbudet, pedagogene får et mer attraktivt fagmiljø, samarbeid og fordeling av ansvar utvides og alle ansattes kompetanse styrkes. Det ser igjen ut til at dette medfører økt motivasjon og høyere nærvær. Gevinsten av dette er at det enkelte barn blir sett og fulgt opp på en bedre måte. Derfor har Kanvas et mål om at minst 50% av våre ansatte skal være utdannet barnehagelærer.

Særskilt utmerkelse fra HR Norge

For å ivareta og forsterke god kvalitet bruker Kanvas mye tid og ressurser på å videreutvikle de ansattes kompetanse. I mai 2014 fikk Kanvas tildelt en særskilt utmerkelse fra HR Norge for vårt arbeid innen kompetanseutvikling. Juryens begrunnelse var at intern og ekstern kompetanseutvikling bidrar til nytenkning og utvikling, og at det i Kanvas arbeides planmessig og med stor bredde.

Kanvas tilbyr studiestøtte til videreutdanning

Et sentralt virkemiddel til kompetansebygging, er ansatte som tar relevant videreutdanning. Kanvas tilbyr studiestipend til ansatte som ønsker å ta videreutdanning. Kanvas ga over 2 millioner i studiestøtte i 2020 til 70 Kanvas-ansatte; 30 ansatte fikk støtte til barnehagelærerutdanning på deltid, 30 ansatte fikk støtte til veilederutdanning og 12 ansatte fikk støtte til videreutdanning og masterstudier innen pedagogikk.