Kompetente ansatte til barns beste

Kompetanse viktig for det enkelte barns utvikling

Gode forhold for selvstyrt lek og et godt tilrettelagt pedagogisk tilbud er en forutsetning for at hvert barn skal lære og utvikle seg på best mulig måte. Forskning viser at i et barnehagemiljø er de ansattes kompetanse om barns behov avgjørende for å fremme barnas utvikling. Derfor har Kanvas satt seg som mål at minst halvparten av de ansatte skal være utdannet barnehagelærere. I dag er vi oppe i 49%.

 

47%

andel barnehagelærere

1%

med dispensasjon fra utdanningskravet

17%

andel fagarbeidere

19%

andel menn

Høy andel barnehagelærere gir kvalitetsgevinster

Studier og våre egne erfaringer viser at en høy andel barnehagelærere gir flere viktige kvalitetsgevinster. Det jobbes bedre med det pedagogiske tilbudet, pedagogene får et mer attraktivt fagmiljø, samarbeid og fordeling av ansvar utvides og alle ansattes kompetanse styrkes. Det ser igjen ut til at dette medfører økt motivasjon og høyere nærvær. Gevinsten av dette er at det enkelte barn blir sett og fulgt opp på en bedre måte.

Gode barnehager er lønnsomt for samfunnet

Det er lønnsomt for samfunnet som helhet at barnehagene er av god kvalitet. Vi vet at tidlig innsats, fremfor reparasjon senere i livet, bidrar til at barna vil lykkes bedre på skolen, med studier og i arbeidslivet.

I 2016 opplevde vi et gjennombrudd i satsningen på kvalitet i barnehagesektoren, ved at både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, samt et flertall på Stortinget, støtter et mål om at 50% av de ansatte i norske barnehager skal ha barnehagelærerutdannelse. Derfor har vi i Kanvas store forventninger til en ny og viktig nasjonal kvalitetsnorm, nemlig 50% andel barnehagelærere i alle norske barnehager.

Kanvas-skolen gir faglig påfyll til ansatte

Robert Ullmann, daglig leder i stiftelsen Kanvas

For å ivareta og forsterke god kvalitet bruker Kanvas mye tid og ressurser på å videreutvikle de ansattes kompetanse. I mai 2014 fikk Kanvas tildelt en særskilt utmerkelse fra HR Norge for vårt arbeid innen kompetanseutvikling. Juryens begrunnelse var at intern og ekstern kompetanseutvikling bidrar til nytenkning og utvikling, og at det i Kanvas arbeides planmessig og med stor bredde.

Kanvas-skolen omfatter både undervisning, veiledning, rådgivning og nettverksarbeid. Kanvas tilbyr et lederutviklingsprogram for daglig ledere og et barnehagelærerprogram, hvor ulike nettverk bidrar til faglig utveksling og inspirasjon. Alle nyansatte deltar på et introduksjonskurs. Nyutdannede barnehagelærere har et obligatorisk veiledningsprogram som går over et år. Fagarbeidere og assistenter deltar på faglige frokostseminarer.

 

Kanvas tilbyr studiestøtte til videreutdanning

Et sentralt virkemiddel til kompetansebygging, er ansatte som tar relevant videreutdanning. Kanvas kan tilby studiestøtte til enkelte studier som ikke støttes med tilrettelegglingsmidler.