Hvordan fungerer en dag i barnehagen?

Barnehagen åpner
Det er vanlig at foreldrene kler av barnet i garderoben og tar på tøfler/innesko. I noen barnehager kommer en voksen ut i garderoben for å ønske velkommen, men ofte kan det være vanskelig å forlate barn som allerede er kommet og da er det viktig at foreldrene følger barnet dit de andre barna og voksne er.

Frokost
Det kan være litt forskjell fra barnehage til barnehage om frokost blir servert eller om du må ha med matpakke.

Lek
Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre. Leken har en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken er en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.

Samlingsstund/samling
De fleste barnehager har en stund på dagen hvor de samler alle i gruppen for bl.a. å bidra til å utvikle gruppefølelsen. Barn og voksne holder på med noe sammen – sang, lek, høre en fortelling, lese høyt eller samtale om selve livet i gruppen. Hva som skal skje i samlingsstunden er opp til dem som planlegger den og de som deltar.

Planlagte aktiviteter
Aktiviteter og personalets arbeidsmåter skal ivareta barns behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert.

Lunsjmåltid
Det vil variere fra barnehage til barnehage om hva som serveres til lunsj. Dette er avhengig av hvor mye foreldre betaler for kost i tillegg til oppholdsbetalingen.

Soving/hvile
Barn har forskjellig behov for soving og/eller hvile. Barnehagen forsøker å legge til rette for alle barns individuelle behov for søvn. Personalet vil alltid spørre foreldrene om hva de ønsker m.h.t. deres barns behov.

Utetid
Alle barnehager har en periode på formiddagen eller ettermiddagen da barna er ute.  Dette vil variere etter årstidene. Personalet deltar i leken og sørger for at alle barn er i aktivitet sammen med andre.

Fruktmåltid
Det serveres gjerne et enkelt måltid ved 15-tiden i alle barnehager. Måltidet består ofte av en brødskive og frukt avhengig av hvordan barnehagen organiserer sine måltider.

Barnehagen stenger
Det er viktig å gi beskjed til personalet når du tar med deg barnet hjem. Sett gjerne av litt tid til å prate om det som har skjedd i løpet av dagen i forbindelse med henting av barnet i barnehagen. Mange barn vil være opptatt av lek når foreldrene kommer for å hente; gi gjerne barnet ditt litt tid til å avslutte det de holder på med. Det er helt vanlig at barn ikke vil kle på seg og være med hjem – de er nemlig opptatt av det de holder på med i øyeblikket!