Verdispill – for likestilt pedagogisk praksis og kjønnsmangfold

Verdispill for likestilt pedagogisk praksis og kjønnsmangfold er utviklet for at de som jobber i barnehage kan ha dialog og drøftinger rundt verdier det er viktig å forholde seg til.

Stereotyper knyttet til kjønn begrenser alle barn. I barnehagen har vi også barn som opplever en annen kjønnsidentitet enn det deres biologiske kjønn tilsier. Disse barna er sunne og friske og må bli møtt med respekt og forståelse. Da må ansatte ha kunnskap og reflektere over egne holdninger til kjønn, alle kjønnsuttrykk og seksuell orientering.

I rammeplanen står det;
Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk,religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.

Spillet setter fokus på våre holdninger til alle kjønn, det stiller spørsmål og gir en mulighet til bevisstgjøring og refleksjon rundt kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Spillet inneholder kort med påstander rundt kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering som kan brukes i personalgruppa og med foreldre.

Spillet har også egne kort for de eldste barna som inneholder utgangspunkt for samtaler og refleksjoner i små grupper.

Verdispillet inneholder:
Barnekort – åpne spørsmål til samtale med barn
Voksenkort – påstandskort
3 standpunktkort

Tematikken belyser sentrale spørsmål om kjønn og kjønnsroller. Påstander og spørsmål tar opp viktige punkter som for eksempel samfunnets og individers syn på jenter/gutter, myter om gutter/jenter, vennskap, lek og aktiviteter, språk, og fungerer som inspirasjonskilde til debatt og samtale i små eller større grupper av ulik sammensetning i barnehagen.

Verdispillet kan bestilles i vår nettbutikk

Det er laget en egen brukerveiledning som forklarer hvordan spillet kan brukes med både barn og voksne. Målet og ønsket er at veilederen skal motivere, gi kunnskap, lyst og engasjement til å arbeide bevisst og aktivt med likestilling- og likeverdsarbeid i barnehagen. Veilederen gir konkrete og praktiske tips til hvordan dette kan gjøres. Målet om at gutter og jenter skal ha like muligheter, betyr ikke at jenter skal bli gutter og omvendt, men det handler om hvordan barna blir møtt. Det innebærer at alle skal ha like muligheter til å delta i forskjellige aktiviteter, og at barn ikke tillegges egenskaper bare fordi de er gutter eller jenter.

Verdispillet er utviklet i samarbeid med Likestillingssenteret og Dronning Mauds Minne, og i 2017 ble spillet revidert sammen med Stensveen Ressurssenter AS og Likestillingssenteret.

Kanvas og Likestillingssenteret har, i samarbeid med DMMH, videreutviklet og revidert «Veileder for likestilt og pedagogisk praksis – søt eller tøff – et fritt valg». Målet med ressursheftet er å fremme likestilling og likeverd på grunnlag av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering i barnehagens arbeid, i tråd med nytt lovverk og rammeplanen. Denne utgaven er nettbasert og utvidet med mer tekst, faglig begrunnelser, verktøy, eksempler og tips som kan benyttes i det daglige arbeidet i barnehagen. I tillegg er det mange eksempler til inspirasjon.

Gruppen som har revidert ressursheftet har blitt ledet av Kari Emilsen, DMMH. Hun har hatt med seg Nina Johannesen og Mona Renolen fra Likestillingssenteret, samt Lene Kjeldsaas og Pia Friis fra Kanvas. Oppdraget er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Gå inn på veilederen ved å trykke på bildet under: