Mål for barnehagemiljøet

Norske barnehagers overordnede mål er gitt i barnehageloven og utdypet i rammeplanen. Systematisk arbeid med barnehagemiljøet er et viktig moment i barnehagens pedagogiske praksis. Det handler om at barn skal utvikle verdier, selvfølelse, vennskap, utforskertrang, kunnskaper og ferdigheter.

Kanvas-barnehagene synliggjør arbeidet ved bruk av vår didaktiske modell, der hele læringsprosessen og refleksjon rundt denne gis en større betydning enn tidligere. Denne modellen tydeliggjør viktigheten av at læringen skjer i fellesskapet i barnehagen og at barn skal ha en aktiv deltakerrolle. En god relasjon mellom barn og ansatte er avgjørende for barns læringsutbytte. I Kanvas-barnehagene brukes forskjellige observasjonsmetoder for å se og styrke barns utvikling.

4 mål for barnehagemiljøet

Med dette som utgangspunkt har vi valgt å definere 4 mål for barnehagemiljøet i våre barnehager, som både sier noe om hvordan barnehagemiljøet skal være i Kanvas og hva vi ønsker at barna skal lære i våre barnehager:

  1. Barnehagemiljøet i Kanvas-barnehagene preges av trygg tilknytning og støtter barns emosjonelle utvikling.
  2. Barnehagemiljøet i Kanvas-barnehagene preges av lek og danner grunnlag for barns språkutvikling.
  3. Barnehagemiljøet i Kanvas-barnehagene er målrettet og preges av bevegelig praksis og pedagogisk improvisasjon.
  4. Barnehagemiljøet i Kanvas-barnehagene gir barn kroppslige erfaringer.