Startsamtalen – til barns beste

Best mulig samarbeid med barns foresatte

Stiftelsen Kanvas’ startsamtale er inspirert av startsamtalen som Askøy og Fjell kommune har utviklet i forbindelse med Modellkommuneforsøket «Fra bekymring til handling», som hadde som mål å avdekke, forebygge og følge opp barn i risiko. I startsamtalen søker vi først og fremst å bli godt kjent med barn og foresatte. Ved å kjenne til barnas livssituasjon og oppvekstforhold kan vi følge opp barnet på best mulig måte. Vi er tydelige på at det ikke er én riktig måte å oppdra et barn på, det er mange måter å være gode foreldre på.

Positiv respons på startsamtalen­­­

I startsamtalen spør vi om barnets opplevelser så langt i livet, om familiens hverdag og om eventuelle utfordringer. Vi spør også om helse, rus, vold og overgrep.

Vi opplever at mange foresatte ønsker å være åpne om utfordringer i familien, fordi de forstår at det kan hjelpe deres barn at vi har kjennskap til deres utfordringer. Vi erfarer at foresatte forteller mer når vi åpner opp for det, for eksempel om krangling, samlivsbrudd eller depresjoner. Det å snakke om hvordan krangling, kjefting og alkoholvaner kan påvirke et lite barns oppvekst og utvikling, kan ha en bevisstgjørende og forebyggende effekt. Mange foreldre er kanskje ikke klar over hvor redde barn kan bli hvis kranglingen er voldsom og høylytt.

Flere av våre barnehagelærere forteller at startsamtalen åpner opp for et tett samarbeid med foresatte, og at de er raskere med å ta opp ulike problemstillinger – også i etterkant av samtalen.

Åpen dialog på de foresattes premisser

Startsamtalen foregår som en dialog mellom barnehage og foresatte, der man er innom gitte temaer. Det kommer tydelig frem både før og under samtalen at det er helt frivillig å svare på spørsmål. Foreldre velger selv hva og hvor mye de vil dele. Vi har forståelse for at noen er mer private enn andre. I forkant av samtalen opplyser vi om at vi er bundet av taushetsplikt, men også at vi har meldeplikt til barnevernet ved mistanke om alvorlige forhold. Vi presiserer at vår rolle som barnehagelærer handler om å ivareta barnet på best mulig måte. Vi viser eventuelt til andre instanser dersom det skulle være behov for det. Det tas kun notater dersom vi i løpet av samtalen blir enige om å følge opp barnet eller familien på en særskilt måte.

Felles mål om barnets beste

Det kan godt være at noen foresatte synes spørsmålene i startsamtalen er for personlige, og at vi tar opp temaer vi ikke har noe med. Det er greit. Vi anklager ingen, men spør alle. Vi forsøker å bidra til å bryte ned tabuer, ved å snakke om vanskelige temaer.

Vi må tørre å spørre, hvis det kan utgjøre en forskjell i et barns liv. De aller fleste foresatte forstår at dette er i samsvar med hva de selv ønsker for sine barn. Vi får mange tilbakemeldinger fra foreldre på at de opplever at startsamtalen er et uttrykk for at vi tar barna på alvor og har barnas beste i fokus.

De fleste barn i Norge vokser opp i velfungerende, omsorgsfulle hjem. Men det er altfor mange barn som vokser opp i utrygge og skadelige omgivelser. For disse barna kan en betydningsfull voksen, det være seg en nabo, en helsesøster, en barnehagelærer eller lærer, utgjøre en avgjørende forskjell. I barnehagestiftelsen Kanvas har vi pålagt oss selv å bidra til at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg så tidlig som mulig.

Øivind Aschjem, forfatter, tidligere familieterapeut i Alternativ til Vold og initiativtaker til reddesmå.no, uttrykker det slik: – De fleste barn får en trygg inngang i livet, men ikke alle. Små mennesker som vokser opp under belastende forhold trenger trygge voksne som tar ansvar. Barn som lengter etter beskyttelse finner vi i alle barnehager. Som et svar på denne lengselen må vi invitere inn alle foresatte til en samtale om vårt felles mål; Alle barn har rett til å være trygge i eget hjem.