Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Dette sier Kanvas-barnehagens vedtekter om Foreldreråd og samarbeidsutvalg, §3:

«I henhold til barnehagelovens § 4 består foreldrerådet av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

​​​​​​​I Kanvas-barnehager med inntil 40 barn skal samarbeidsutvalget bestå av minimum en foreldrerepresentant og en ansattrepresentant, i barnehager med over 40 barn skal det være minimum to og maksimum fire representanter fra henholdsvis foreldre- og ansattgruppene. Daglig leder deltar på møtene, har ikke stemmerett og fungerer som utvalgets sekretær.

Foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Samarbeidsutvalget skal med utgangspunkt i rammeplanen vedta en årsplan for den pedagogiske virksomheten.» 

Representanter til SU velges på høstens foreldremøte. Det gjennomføres 2-3 SU-møter i løpet av året. På første møte i samarbeidsutvalget skal daglig leder presentere hva som står om barnehagens SU i barnehageloven og i Kanvas-barnehagenes vedtekter. Daglig leder eller noen som har sittet i SU forrige år forteller hva SU har gjort og hvilke saker som har vært oppe tidligere. I tillegg gjennomføres det en forventningsavklaring.