Kari Emilsen fra DMMH, Lene Kjeldsaas, leder for Kanvas Kompetanse, og Pia Friis, tidligere fagkonsulent i Kanvas, har skrevet bok om menn i barnehagen.

Ny bok om menn i barnehagen

Andelen menn i norske barnehager er under 11 prosent. – Dette er for lavt, sier Lene Kjeldsaas, som nylig har vært med på å skrive bok om temaet.

– Personalgruppa skal gjenspeile samfunnet som barna vokser opp i, og representere ulike mennesketyper. Det er viktig. Derfor trenger vi både kvinner og menn som rollemodeller i barnehagen, sier Lene Kjeldsaas, leder for kompetanseavdelingen i barnehagestiftelsen Kanvas.

Hun har skrevet boken «Menn i barnehagen» sammen med Pia Friis, tidligere fagkonsulent i Kanvas, og Kari Emilsen, dosent ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

– I boken beskriver vi om hvilken betydning de ansattes kjønn kan ha for miljøet i barnehagen, både for barna, men også for arbeidsmiljøet. Og så gir vi helt konkrete råd og tips til hvordan man kan rekruttere og beholde menn i barnehagen, forteller Kjeldsaas, som har jobbet med boken i over to år.

10,8 prosent menn

Tall fra 2022 viser at andelen menn i norske barnehager kun er 10,8 prosent. Den nasjonale målsettingen er en andel på 20 prosent menn.

– Det er jo veldig lave tall, og så kan det jo problematiseres hvorfor myndigheten mener at 20 prosent menn i barnehagen er godt nok, sier Kjeldsaas.

Den ideelle stiftelsen Kanvas har nådd den nasjonale målsettingen, de har i gjennomsnitt 20 prosent menn i sine barnehager og har satt seg mål om å øke andelen til 30 prosent. Med dette er de best i klassen og langt over landsgjennomsnittet.

– Det er flere faktorer som påvirker andelen menn. Geografi og forskjeller mellom by og land spiller inn, men også hvor bevisst man jobber med rekruttering, sier Kjeldsaas.

Hun forteller at å øke andelen menn ble satt på agendaen hos Kanvas i 2005, og siden da har de jobbet målrettet for å rekruttere og beholde menn i barnehagene sine.

– Vi flagget målet om 30 prosent menn samtidig som vi etablerte en mangfoldsgruppe som jobbet strategisk for å nå målsettingen. Og da skjedde det noe drastisk på kort tid. Prosentandelen menn økte i takt med at det ble jobbet strukturert og systematisk, forteller hun.

I 2021 opprettet Kanvas en egen arbeidsgruppe som jobber ene og alene med å øke andelen menn i barnehagene.

– Som på alle områder i arbeidslivet så gjelder det å jobbe jevnt og trutt med det man setter seg som mål, og stadig ta opp tematikken for å øke bevisstheten, sier hun.

Viktig for barnehagemiljøet

Kjeldsaas presiserer at de ikke er på jakt etter én type menn og én type kvinner, det er ulikhetene som bidrar til mangfold i personalgruppen.

– Mangfold blant de ansatte øker sannsynligheten for at barnas behov blir møtt på en god måte. Det er jo ikke bare én måte å bli trøstet på, eller en måte å leke på, og da trenger vi ulike voksne med ulik bakgrunn, forteller Kjeldsaas.

Mangfoldet er også positivt for arbeidsmiljøet. Sjansen er sannsynligvis større for at ansatte med ulik bakgrunn utfordrer hverandre og er nysgjerrige på hverandres syn og perspektiver.

–  Dette kan øke energien i gruppen, sier hun, og legger til at humor, og til og med litt flørting, kan være sunt på en arbeidsplass.

Ikke rekrutter deg selv!

I boken kommer forfatterne med konkrete tips til hvordan barnehager kan jobbe for å øke andelen menn. Det handler om å tiltrekke seg aktuelle kandidater, for deretter å klare å beholde dem. Og jobben begynner allerede med stillingsutlysningen.

– Blant annet bør man opplyse i stillingsteksten at barnehagen har en målsetting om å øke andelen menn, eller fremheve at man ønsker mangfold og likestilling. Og så lenge man har søkere som er kvalifiserte, så bør menn tas inn til intervju, forteller Kjeldsaas.

Før jobbintervjuet er det viktig å være bevisst på hvordan intervjuguiden formuleres, den bør være åpen og inkluderende, og gi rom for mangfold, for det er lett å bli ekstra begeistret for kandidater som tenker og opptrer likt som deg selv.

–  I rekrutteringsprosessen kan du være portvokter eller døråpner. Det enkleste er å lukke porten for mangfold og heller rekruttere de som er mest mulig lik deg. Dette er det viktig å være bevisst på, for de beste medarbeiderne er ikke nødvendigvis like. Da risikerer du at det oppstår gruppetenkning, som verken tar oss i nye retninger eller utfordrer oss, forteller hun.

Anerkjenne omsorg

Idet barnehagens første menn er rekruttert tror Kjeldsaas det er viktig å gi dem en opplevelse av at de blir anerkjent som omsorgspersoner.

–  Slik har det kanskje ikke alltid vært, men i dag vet vi at omsorg kan innebære mye, både omtanke, interesse, engasjement og oppmerksomhet, og det kan komme til uttrykk på ulike måter. Heldigvis. For mangfoldet av barn trenger omsorg i alle former. Dette er det viktig at man våger å snakke om i en personalgruppe. Vi må anerkjenne ulikhetene og det skal ikke være forhåndsdefinert at kvinner i større grad enn menn får definere hva som er god omsorg, sier hun.

Positiv spiral

Kjeldsaas forteller om enkelte Kanvas-barnehager som har oppnådd en høy andel menn i personalgruppen, og som år etter år klarer å opprettholde de gode tallene.

– Har du først en høy andel menn på jobb, så blir det ofte en positiv spiral. Barnehager med menn tiltrekker seg flere menn, og det er lettere å beholde dem, sier hun, og avslutter med å sitere en av mennene de intervjuet til boken: – Har du én mann, mister du ham, har du to menn kan det hende du får tre.

Nysgjerrig på hvordan barnehagen kan øke andelen menn? «Menn i barnehagen» kan bestilles fra fagbokforlaget.no og kjøpes i utvalgte bokhandlere.