Mann i en barnehage noterer mens et barn leker
Selv om barna kjenner Lars Oftedal godt, vet de at han har en litt spesiell oppgave akkurat i dag, og skal gå rundt og se på at de leker, istedenfor å være med selv.

EBBA skal styrke kvaliteten i norske barnehage

– Kvaliteten på norske barnehager varierer mer enn det vi kanskje liker å tro, derfor trenger vi bedre systematikk for å sikre at barna får den barnehagehverdagen de har krav på, sier barnehageforsker Erik Eliassen.

I Bekkestua Kanvas-barnehage sitter atten barn rundt bordet og småprater mens de venter på å få servert dagens lunsj, torsk og ris. I et hjørne av rommet sitter Lars Oftedal og observerer og noterer med mobiltelefonen i fanget. Han er barnehagelærer på naboavdelingen, men i dag har han inntatt rollen som observatør. Barnehagen tester ut EBBA for første gang, et digitalt analyse- og observasjonsverktøy laget av forskere for kvalitetsutvikling i norske barnehager.

– EBBA har en egen app, der man systematisk går gjennom barnas dag i barnehagen, og krysser ja og nei på ulike spørsmål. Verktøyet har fokus på relasjoner og den voksnes tilnærming til barna, og dekker de aller fleste aktivitetene vi er gjennom i løpet av en dag, slik som utetid, overganger i garderoben, dobesøk og lek. I tillegg til barnehagens fysiske miljø, forteller Oftedal.

Selve observasjonen tar seks timer, og gjennomføres på en vanlig barnehagedag. Når dagen er over produserer EBBA umiddelbart en rapport over hva avdelingen er god på, og hva som kan jobbes med for å heve kvaliteten.

– Noen av spørsmålene er enkle å svare på med en gang, mens andre må jeg vente med å krysse av på til barnehagedagen er ferdig. Jeg noterer underveis, slik at vi kan gå gjennom og diskutere resultatene i etterkant, forteller Oftedal.

Store kvalitetsforskjeller

– Nyere forskning, blant annet fra GoBaN-prosjektet, viser at kvaliteten på norske barnehager ikke er så er høy som vi har likt å tro. Ikke alle barn får det barnehagetilbudet de har krav på, sier Erik Eliassen. Han er forsker med doktorgrad i barnehagepedagogikk, og er en av utviklerne bak EBBA. I sin egen forskning har han testet ulike kvalitetsverktøy for barnehagesektoren, og erfart at ingen av dem er godt nok tilpasset den norske barnehagehverdagen.

– Vi så at det var behov for et systematisk kvalitetsvurderingsverktøy basert på objektive kriterier, for å heve kvaliteten i norske barnehager, sier Eliassen. Han mener strukturelle faktorer, som høy voksentetthet, areal og utdanningsgrad, i for høy grad har vært avgjørende for kvalitetsvurderingen av dagens barnehager. Mens kjernekvaliteten, hvordan det faktisk er å være barn i barnehagen, frem til nå har vært vanskelig å måle.

– Høy voksentetthet og stort areal er ikke ensbetydende med kvalitet, og vi vet at det er store variasjoner mellom norske barnehager når det gjelder kvaliteten på barnehagedagen for øvrig, sier Eliassen. Han viser til rammeplanen for barnehager der observasjon og refleksjon over egen praksis er et viktig punkt.

– Det mangler gode metoder og systematikk på dette området. Spesielt når det gjelder å se på hva som skjer gjennom en hel barnehagedag, sier han.

EBBA tar utgangspunkt i faktiske observasjoner gjennom dagen, og det er pedagoger i barnehagen som står for observasjonene.

– Det er de ansatte som driver prosessen fremover, og det gjør at terskelen for å ta i bruk systemet blir lav. Verktøyet er svært ressurseffektivt og kan gjennomføres med et minimum av opplæring og forberedelser. Har du barnehagefaglig utdanning, er du kompetent til å bruke EBBA, sier Eliassen.

Tilrettelegger for tilbakemeldinger

– EBBA er ingen kvikk fiks, men det er et steg i riktig retning. Barn har krav på en viss kvalitet i barnehagen, med utgangspunkt i barnekonvensjonen og lov om barnehager, og da må vi ta noen grep for å prøve å oppfylle det, sier Rasmus Kleppe. Han er rådgiver og forsker i Kanvas, og har vært med på utviklingen av EBBA sammen med Erik Eliassen. Verktøyet er utviklet med støtte fra Kanvas, og gjøres nå tilgjengelig for hele barnehage-Norge.

– EBBA er et egenvurderingsverktøy som produserer en meningsfylt rapport for den enkelte barnehagen. Målet er at vi gjennom systematisk observasjon og refleksjon, lettere kommer frem til kvalitetsfremmende tiltak i barnehagen. Det er hvordan barnehagen bruker resultatene som får konsekvenser for barna og for pedagogikken. Det er da jobben begynner, sier Kleppe.

Med objektive testkriterier og en app som guider deg gjennom ulike områder av barnehagehverdagen, mener han at EBBA kan hjelpe personalet til å gi hverandre både positive og negative tilbakemeldinger.

– Vi er glade i å snakke om tilbakemeldingskultur i barnehagen. Tanken er at vi skal gi hverandre åpne og ærlige tilbakemeldinger, men i realiteten kan dette være utfordrende. Ekstra vanskelig er det å gi nære kollegaer tilbakemelding på ting du mener kan bli bedre. I form av et verktøy som EBBA har man noe konkret å vise til og du får hjelp til å gi de kanskje litt ubehagelige innspillene. Og det er jo de som er viktige for barna, sier Kleppe. Han mener vi må tørre å si at noe er bedre enn noe annet, når det gjelder kvalitet på barnehager.

– Vi må åpne opp for at hvis vi gjør noe på en bestemt måte, vil vi oppnå en høyere kvalitet, som til syvende og sist kommer barna til gode, sier han.

Viktig diskusjon i etterkant

På Bekkestua nærmer barnehagedagen seg slutten, og Lars Oftedal er ferdig med å observere. I evalueringsmøtet etterpå går han gjennom rapporten som EBBA har laget på bakgrunn av observasjonene hans.

– Jeg er glad for at det var en vi kjenner som observerte oss. Det er lettere å gjøre som vi pleier, og det er enklere for barna å forholde seg til et kjent ansikt, sier barnehagelærer Louise Madsen. Hun er godt fornøyd med dagens poengsum og Oftedals gjennomgang av de ulike punktene i observasjonen.

– Det var veldig mye positivt å høre her. Det er gode spørsmål i verktøyet, som retter blikket mot mange viktige områder. Mye er enkelt å gjøre noe med, og er ting vi vet, men som vi ikke alltid tenker over. Nå skal jeg hjem og se gjennom hele rapporten, før vi tar det opp på teammøtet i morgen. Planen er at vi sammen skal diskutere hvordan vi kan bli bedre på de områdene vi fikk lavest poengsum på, sier Madsen.

– Vi er jo ikke ute etter å ta noen, men å forbedre praksis, med fokus på barnas beste. Det er fint å luke bort synsingen på hva vi faktisk er gode på, sier Lars Oftedal.

Gjennomgangen i etterkant av observasjonen gir rom for refleksjon, der hvert enkelt punkt kan utdypes og diskuteres.

– Jeg liker at det settes av en hel dag, det gir et riktigere bilde enn å kun observere en kort situasjon. Målet er ikke å få maks poengsum, ingen er like gode på alt og noe må prioriteres over noe annet, men det er fint å avdekke de områdene der det er rom for forbedringer, sier Oftedal.

Hva er EBBA?

EBBA er et digitalt analyse- og observasjonsverktøy for kvalitetsutvikling i norske barnehager, laget av barnehageforskere. EBBA hjelper barnehager med å vurdere kvaliteten på barnas vilkår for omsorg, lek, læring og danning. Ved å analysere barnehagens observasjoner, gir EBBA forslag til hva barnehagene kan gjøre for å gi barna et enda bedre tilbud. Barnehagene får også mulighet til å følge utviklingen over tid, slik at utviklingsarbeidet blir systematisk.

Gå til EBBA