Forskningsprosjekt om økt pedagogtetthet

Kanvas deltar i et forskningsprosjekt om implementering av økte pedagogtetthet i barnehagen, sammen med Bergen kommune og UniRokkansenteret.

Bakgrunnen for prosjektet er:

  • Endringer i bemanningsmønsteret i barnehager vil ha betydning for arbeidsdeling og rolleutforming i barnehagen, og det forventes med økt andel pedagoger at endringene vil føre til økt kvalitet.
  • Det er mangel på kunnskap om betydningen av økt pedagogtetthet for barnehagen og hvordan kompetanseheving i barnehagen utnyttes.
  • Det er ulike forventninger til hvordan kvaliteten vil bli hevet som følge av økt pedagogtetthet: «se flere barn på en bedre måte».
  • Forskning på implementering av reformer og organisasjonsendringer viser at vi ikke kan sette likhetstegn mellom intensjoner og realiteter.
  • Endringer i barnehagestrukturen kan oppfattes som dramatisk for ansatte. Dermed er det ikke sikkert at alle barnehager umiddelbart erfarer de ønskete virkningene av å øke andelen pedagoger.
  • Reformer fører til endring og formelle strukturer påvirker atferd:

– usikkerhet og motstand blant ansatte

– det kan ta tid før en ser virkning av endringen.

  • Muligheten for kvalitetsheving vil avhenge av måten barnehagen organiseres på.

Forskningsprosjektet skal finne svar på følgende problemstillinger:

  • Hva er betingelser og arbeidsmåter som gir god kvalitet knyttet til implementering av 50 % andel barnehagelærere?
  • Hva kjennetegner kvalitet i barnehager med 50 % andel barnehagelærere?

Det er fire Kanvas-barnehager og fire kommunale barnehager i Bergen som deltar i forskningsprosjektet.

Forskerne som deltar i prosjektet er:

Seniorforsker Anne Homme – har doktorgrad i statsvitenskap og bakgrunn fra studier av utdanning og barnehage og er ansatt ved Uni Research Rokkansenteret, hvor hun for tiden leder prosjektet «Lost in Transition», finansiert av FINNUT-programmet i Forskningsrådet (2014-2019).

Førsteamanuensis Helene Marie Kjærgård Eide – har doktorgrad i pedagogikk, underviser ved den praktisk pedagogiske utdanningen ved UiB og arbeider for tiden i et prosjekt som undersøker fengselsbetjenters rolleforståelse knyttet til innsattes opplæring, et prosjekt som er finansiert av Fylkesmannen i Hordaland.

Høgskolelektor og forsker Rasmus Kleppe – doktorgradskandidat med et prosjekt om 1-3-åringers risikolek i barnehage knyttet til det nasjonale forskningsprosjektet Gode Barnehager for Barn i Norge (GoBaN). Rasmus er ansatt i Kanvas og i delt stilling ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for Barnehagelærerutdanning.