Innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager

Prosjektet er et innovasjonsprosjekt i samarbeid mellom Institutt for barnehagelærerutdanning (HiOA), Senter for profesjonsstudier (HiOA), Program for livslang læring (HiOA), Bærum Kommune, Bjerke bydel og Stiftelsen Kanvas. Prosjektet er basert på likeverdig partnerskap mellom barnehagen og barnehagelærerutdanningen.

Utgangspunktet er behovet for å videreutvikle kvalitet både i barnehagefeltet og i utdanning på bakgrunn av iakttagelsen av at utdanningen i for liten grad imøtekommer de kravene som stilles til barnehagelærerne i barnehagen i dag.

Blant annet ser vi at det er svak dialog mellom utdanningsinstitusjonene og barnehagefeltet. Dette er problematisk da deler av utdanningen skjer i barnehagen, i praksisperioder for studenter, og i den daglige driften for «assistenter og fagarbeidere». Muligheten for individuell og kollektive læring for de som arbeider i barnehagen bidrar til å legge grunnlaget for kvalitet i barnehagelærerutdanningen og i barnehagen. Det er en gjensidig avhengighet.

Målene for prosjektet er:

  • Styrke utdanningens arbeidslivsrelevans og studenters læringsutbytte gjennom å skape rom nye for læring- basert på et likeverdig partner skap mellom utdanning og praksisfelt.
  • Styrke de ansattes evne til å løse oppgaver gjennom å legge til rette organisasjonslæring, kompetanseutvikling og arbeidsplasslæring i barnehage sektoren.
  • Fremme praksisrettet forskning og utvikling i utdanningen og faglig utviklingsarbeid og organisasjonsutvikling i barnehagene. Dette skal skje i prosjekter barnehagene allerede driver eller planlegger å drive.

Les mer om prosjektet på barnehage.no

Les mer om utviklingsbarnehager på bloggen til prosjektet