Kanvas’ høringssvar om ny regulering av private barnehager

Stiftelsen Kanvas er positiv til Kunnskapsdepartementets ønske om ny regulering av private barnehager. En innskjerping i lovverket vil begrense muligheten for urimelig utbytte, øke tilliten til sektoren og sikre at bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode. Samtidig må private barnehager nødvendigvis ha en bærekraftig økonomi med tilstrekkelig overskudd til å sikre stabil og forutsigbar drift og mulighet til å gjøre nødvendige investeringer i barnehagen.

Stiftelsen Kanvas er opptatt av at nye grep i barnehagesektoren fører til en reell kvalitetsheving og en bedre barnehagehverdag for barn i hele landet. Derfor har vi lenge vært opptatt av at ny bemanningsnorm og pedagognorm skal være fullfinansiert, samt at det stilles tydelige krav til vedlikehold, vikarbruk og tilstedeværende leder i alle barnehager. Det vil begrense muligheten for urimelig utbytte i sektoren og sikre en jevnt over høyere kvalitet i alle norske barnehager.

Den eksisterende finansieringsmodellen legger kostnadene i de kommunale barnehagene til grunn for beregningen av tilskudd til de private barnehagene. Det betyr at barnehage-Norge vil være helt avhengig av at hver enkelt kommune har høye ambisjoner for kvaliteten i sine egne barnehager. Det er ikke alltid slik i dag. Vi erfarer at enkelte kommuner gjør bevisste kutt i lederressurser, vikarbruk, spesialpedagogiske tjenester og vedlikehold, for å kutte kostnader.

Kanvas’ høringssvar

Tildeling av tilskudd til nye private barnehager

Hjemmel for kommunen til å stille vilkår om at nye private barnehager skal være ideelle

Beregning av driftstilskudd til private barnehager

Beregningen av tilskudd til pensjon i private barnehager

Forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagevirksomheten

Forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak

Ansvaret for å føre økonomisk tilsyn

Krav om stedlig leder

Les Kanvas’ fullstendige høringssvar her.

Har du spørsmål eller kommentarer til høringssvaret, ta gjerne kontakt med daglig leder i stiftelsen Kanvas, Robert Ullmann, på mail ru@kanvas.no eller telefon 90858207.