Mannlig barnehageansatt leker i snøen med tre barn.
Kanvas innfrir bemanningsnormen før fristen til tross for manglende finansiering.

Kanvas innfrir ny bemanningsnorm til tross for manglende tilskudd

Stiftelsen Kanvas’ 64 barnehager jobber for å innfri ny bemanningsnorm et halvt år før fristen august 2019. Ved å innfri normen før fristen utløper, og før finansieringen er på plass, styrer Kanvas mot et negativt resultat i 2019.

Bemanningsnormen er snart innfridd

15. februar publiserte Utdanningsdirektoratet tall som viser at bemanningen i norske barnehager har økt betydelig fra 2017 til 2018, men at ikke alle er i mål med å innfri ny bemannings- og pedagognorm. løpet av høsten 2018 har Kanvas fått om lag 70 nye ansatte. Per 1. februar 2019 har Kanvas en gjennomsnittlig bemanning på 6,08. 15 av 64 barnehager er foreløpig ikke i mål med å oppfylle normen på 6,0, men barnehagene er i prosess med å rekruttere flere ansatte og satser på å være i mål i løpet av kort tid.

– Selv om finansiering av ny bemanningsnorm foreløpig er vesentlig underdekket fra regjeringens side, velger Kanvas å ta fra stiftelsens oppsparte midler og innføre ny bemanningsnorm før fristen utløper, kan Robert Ullmann, daglig leder i stiftelsen Kanvas, fortelle. – Først og fremst vil dette være bra for barna og de ansatte. Vi har såpass sterke politiske signaler på at dette vil være økonomisk forsvarlig på sikt, at vi ikke ser noen grunn til å vente med å implementere normen.

Skal gi reell kvalitetsgevinst

Tidligere har stiftelsen Kanvas hatt en noe lavere bemanning enn det den nye normen tilsier. Årsaken til dette er at Kanvas også har prioritert andre kvalitetsaspekter ved barnehagedrift. Eksmpler på dette er 50% andel ansatte med barnehagelærerutdannelse, en tilstedeværende leder i hver barnehage, bruk av vikar ved behov og godt vedlikehold av bygningsmasse og utearealer. For å få dette til å gå rundt økonomisk har bemanningen vært noe lavere enn det den nye bemanningsnormen tilsier.

Både ny bemanningsnorm og ny pedagognorm på 43% andel barnehagelærere gjelder fra august 2018. Barnehagene har ett års frist på å oppfylle bemanningsnormen. Nå settes søkelyset også på lederressurser og vikarbruk i barnehagen. – Samlet sett bør dette tilsi høyere tilskudd i årene fremover, som igjen vil bety høyere og jevnere barnehagekvalitet på tvers av kommuner, og på tvers av kommunal og privat sektor, legger Ullmann til. – Vi er opptatt av en helhetlig tilnærming til hva som bidrar til den gode barnehagehverdagen. Nye normer må ikke gå på bekostning av andre viktige kvalitetsfaktorer. Her må vi tenkte «både – og», ikke «enten – eller». Vi innfrir bemanningsnormen uten å kutte i lederressurser eller vår høye pedagogandel.

I de aller fleste Kanvas-barnehagene har den nye bemanningsnormen betydd økt bemanning. Kanvas sentralt har i samarbeid med de daglige lederne lagt til rette for en god prosess rundt rekruttering av ekstra bemanning. Hver enkelt barnehage skal oppleve en reell kvalitetsgevinst ved implementering av bemanningsnormen. Midtstuen Kanvas-barnehage i Oslo har i et intervju med Utdanningsnytt beskrevet hvordan økt bemanning har gitt bedre kvalitet for både barn og ansatte i barnehagen.

Se ledige stillinger i Kanvas her.