Jente sitter på fanget til ansatt i en samlingsstund i barnehagen. Flere barn sitter ved siden av.
Den nye bemanningsnormen stiller krav til grunnbemanning i barnehagen.

Krav til bemanning i barnehagen

Hvor mange ansatte skal det være i barnehagen? Og hvilke krav stilles til andel ansatte med barnehagelærerutdanning? I august 2018 ble det innført nye krav til grunnbemanningen i norske barnehager. Tidligere har det bare vært et generelt krav om forsvarlig bemanning, og det har vært tolket ulikt fra kommune til kommune, og fra barnehage til barnehage. Her er en oversikt over hva som gjelder angående bemanning i barnehagen.

Bemanningsnormen stiller krav til grunnbemanning

Den nye bemanningsnormen ble innført august 2018, med en frist til august 2019 på å innfri normen.

Bemanningsnormen innebærer at barnehagen skal ha minimum

Barna regnes som 3 år fra og med august det året de fyller 3 år.

Styrer/daglig leder teller ikke med som grunnbemanning.

Bemanningsnormen gjelder for hele barnehagen samlet, og ikke per avdeling eller barnegruppe. Det stilles ikke konkrete krav til størrelse på barnegruppen, kun antall barn per årsverk.

Bemanningsnormen gjelder ikke for hele åpningstiden. De ansattes arbeidstid er kortere enn barnehagens åpningstid. Tidlig og sent på dagen er det dermed færre ansatte på jobb, men da er det som regel også færre barn i barnehagen. De ansatte skal også avvikle pauser og møter. Dersom barnehagen har lange åpningstider og lite ferielukket, vil dette gå utover den reelle bemanningen i barnehagens åpningstid.

Les også: Kanvas innfrir ny bemanningsnorm.

Pedagognormen stiller krav til andel ansatte med barnehagelærerutdanning

Den nye pedagognormen ble også innført august 2018.

Pedagognormen innebærer at barnehagen skal ha minimum:

Barna regnes som 3 år fra og med august det året de fyller 3 år. Med «barnehagelærer» menes her ansatte med barnehagelærerutdanning eller annen 3-årig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehage- eller småbarnspedagogikk.

Kommunen kan gi barnehagen dispensasjon fra utdanningskravet slik at en person kan jobbe som barnehagelærer uten å ha den formelle utdannelsen, men dette skal kun skje unntaksvis.

Les også: Kanvas med rekordhøy andel barnehagelærere.

Slik finner du ut om en barnehage oppfyller kravene til bemanning

barnehagefakta.no kan du finne informasjon om bemanningen i alle barnehager i Norge. Men merk at dette er tall som er rapportert inn per 15. desember hvert år, og det kan ha skjedd endringer i bemanningen i løpet av året. Derfor må du forhøre deg direkte med den aktuelle barnehagen dersom du ønsker oppdatert informasjon.

Sjekk om Kanvas har en barnehage i ditt nærområde!