Celine, Eva, Julian og pedagog Kine på skattejakt i barnehagen. Foto: Synne Alsaker

Språklek – en investering i barns fremtid

Lekende språkutvikling i barnehagen

Det faller et lett regndryss over Reddiken Kanvas-barnehage i Lommedalen. Men fireårige Eva og Celine på fem kvier seg ikke for å gå ut i regnet. De gleder seg til språklek med pedagog Kine Schjander-Opsahl. De gule regndressene lyser opp i gråværet.

Eva og Celine ser på sitt eget speilbilde mens de øver på S-lyden.

– SSSSS! sier de, mens de sjekker at tunga er på riktig plass i speilet som Kine holder opp.

– Sssslange!

Så tar de med seg S-lyden videre i leken som består av herming, bowling, tegning, hopping og klapping av ordene.

 

 

Minibowling med ord som begynner på S.

– Støvel!

– Stol!

– Støvsuger!

Språkleken avsluttes med skattejakt sammen med Julian på fire, hvor jakten veiledes av en app på nettbrett. Når de ender opp på lekeplassen strømmer de andre barna til, og vil være med å leke med ord de også.

 

Eva har vedtak på individuell språktrening, for å få alle lydene på plass. En logoped har identifisert hva som trengs å øves på, og så tolker Kine dette om til en spennende utelek med øvingsord som tar utgangspunkt i det Eva er opptatt av. En stund var det hest, og så lekte de med ordene stall, støvel og andre ord med ST, som er en av lydene Eva trenger litt hjelp til. Dette blir fulgt opp i språklekene med de andre barna, slik at hun blir vant til å bruke de riktige lydene i hverdagen også.

Språkutviklingsarbeid er en viktig del av barnehageløpet, og i Reddiken Kanvas-barnehage gjør de språktrening til en naturlig del av den daglige leken.

Kine forteller at de stadig varierer oppgavene, slik at de blir morsomme. – Det er spill, utelek, innelek, lytteøvelser, bøker, rim og regler. De ansattes rolle er å justere innholdet slik at barna får maks ut av det.

Å leke en bok

Det handler om å gjøre språktreningen gøy og engasjerende, for da lærer barna bedre. Én av måtene de ansatte i Reddiken har gjort dette på, er å sette sammen bok-kofferter. Det er lekekofferter som inneholder en kjent barnebok og såkalte konkreter – altså gjenstander fra bøkene. Disse brukes av de ansatte under lesingen for å visualisere fortellingen og gjøre den mer levende, og gjør barna mer aktive i lesingen.

– Konkretene gjør det også lettere for barna å lære betydningen av ordene. Om de ikke vet hva en stige er og du har en lekestige i kofferten, kan du bruke denne til å forklare hva en stige er og hva vi kan bruke den til, sier Alethea Bjune, som er én av flere ansatte i Reddiken som har språk som ansvarsområde.

Med bok-koffertene kan bøkene lekes, og ikke bare leses. Dette gjør både lesingen morsommere, og er også en metode til læring gjennom flere sanser. For selv om noen barn lærer av bare å lytte, lærer andre bedre gjennom andre sanser. Når de får lov til å leke med de ulike sansene i læringen, lærer de mer.

Bedre utgangspunkt til skolestart

Forskning viser at det er en sammenheng mellom språkutvikling i de første barneårene og senere skolemestring. Dette påvises bl.a. i forskningen til GoBan-prosjektet. Prosjektet viser også at det er stor variasjon i hvor bevisste barnehageansatte er på dette i Norge.

Barnehagestiftelsen Kanvas har utviklet og implementert «Kanvas’ mål for læringsarbeidet» i alle deres barnehager. Kanvas’ mål for læringsarbeidet består av fire hovedmål som sier noe om hvordan de ansatte skal være i møte med barna i barnehagen, og hvilke kjennetegn de skal se etter hos barna for å vurdere om man lykkes med læringsarbeidet. Hovedmål to går på lek og språk:

Læringsarbeidet i Kanvas-barnehagene preges av lek og danner grunnlag for barns språkutvikling.

De har identifisert fire kjennetegn som de skal kunne se hos barna for å vurdere om de har lykkes med dette arbeidet:

Dette handler ikke om at alle barn skal være på samme nivå når de går ut av barnehagen, for barn utvikler seg i ulikt tempo. Men alle barn skal få den oppfølgingen de trenger slik at de utvikler seg ut fra det nivået de er på, og det skal settes inn ekstratiltak om det er behov for det.

Språkutfordringer kan bli til lærevansker

Vi hører ofte politikere snakke om viktigheten av «tidlig innsats» når det kommer til barns utvikling, men da er det gjerne barneskolen det fokuseres på. Barnehagesektoren har et annet syn på dette.

– Et godt utviklet ordforråd er sentralt for barns evne til å ta imot kunnskap om verden. Den grunnleggende begrepsforståelsen er blant annet viktig for matematikkforståelsen senere i livet, forklarer Lene Kjeldsaas, leder i Kanvas sin kompetanseavdeling. – Form, farge, funksjon, antall, størrelse og vekt er noen av analysebegrepene som er viktig å bli kjent med for barnehagebarn. Analysebegreper som brukes for å beskrive, forklare, kategorisere og sortere er nemlig grunnleggende for matematikkforståelsen.

Lene fremhever at tiden barna er i barnehagen har en egenverdi for barna her og nå, men den gir også unike muligheter til å utvikle språket gjennom å ta del i et fellesskap.

– Dette utgjør særlig en forskjell for barna som ikke får det språklige behovet dekket hjemme. Forskningen viser at om en blir hengende etter språkmessig i barneårene blir det vanskelig å ta det igjen. Språket bygger seg opp over tid. Og får du ikke inn begrepene som gjør at det blir mulig for deg å fatte og begripe, kan du få vansker med å ta til deg annen kunnskap senere i livet. Du kan få hull i ulike kunnskapsområder, og det kan gå ut over skolegangen.

De voksne skal følge barna

Lene Kjeldsaas synes det er viktig å få frem at det ikke er noen motsetning mellom å la barna få leke fritt og det å gjøre leken mer pedagogisk. Alt handler om bevisste voksne, som griper de språklige gavepakkene som hverdagen og den frie leken byr på.

– De ansatte må improvisere seg inn i leken, slik at de kan bidra til barns lek og språkutvikling på deres egen arena. Det å være språklig bevisst krever ikke at du driver med voksenstyrte aktiviteter, snarere tvert imot. De ansatte skal være aktive tilretteleggere og være gode språkmodeller uansett hvilken lek og aktivitet de er med på, og enten den er initiert av barna selv eller de ansatte.

Kompetente og engasjerte ansatte

I Reddiken Kanvas-barnehage har de oppfunnet konkretoteket, en stor kommode med en skuff for hver bokstav. I hver skuff ligger det konkreter som begynner på bokstaven som står på skuffen. I M-skuffen finner du mus, monster, munnspill og melon. Disse kan barna ta ut og leke med, snakke om, erfare og lære om. Konkretoteket er veldig populært hos de små.

– Men om ikke personalets prioriteringer er riktige hjelper ikke all verdens utstyr, forklarer Lene.

– De ansattes kompetanse og kunnskap er veldig viktig. Deres egnethet, personlighet, holdninger og tilstedeværelse spiller også en viktig rolle inn i hvordan de møter barn og bidrar til et utviklende språkmiljø. Kompetente og engasjerte ansatte danner blant annet grunnlag for å jobbe målrettet og systematisk med barns språkutvikling.