To jenter sitter på kanten av en sandkasse i barnehagen

Kanvas’ verdigrunnlag

Likeverd, mangfold og toleranse

Begrepene likeverd, mangfold og toleranse står helt sentralt i stiftelsen Kanvas.

Vår pedagogiske plattform bygger på at barn og voksne er likeverdige. Prinsippet om likeverd gjelder selvfølgelig også mellom voksne; mellom foreldre og ansatte, barnehagelærere og assistenter, kvinner og menn, unge og gamle, og mellom ulike etnisiteter og religioner. Parallelt med dette jobber Kanvas aktivt for et mangfold blant våre ansatte slik at barnehagene i størst mulig grad gjenspeiler det samfunnet barna vokser opp i.

Vi har et mål om en flerkulturell personalgruppe og 30% andel menn blant våre ansatte, og jobber målrettet for å nå dette målet. I dag er 20% av de ansatte menn. Kanvas har to ganger mottatt Kunnskapsdepartementets likestillingspris for vårt arbeid med å rekruttere menn.

En personalgruppe som reflekterer flere aldre, etnisiteter, faglige bakgrunner og kjønn gir en variert og utfyllende kompetanse i våre barnehager. Kanvas har egen seniorpolitikk fordi vi tror på å ivareta den kompetansen og erfaringen voksne mennesker med mange års yrkeserfaring kan tilføre vår organisasjon.

 

Kanvas jobber med å gi gutter og jenter like muligheter

Helt sentralt i barnehagens arbeid står prinsippet om likestilling mellom kjønn, og i Kanvas jobber vi hver dag for å gi gutter og jenter like muligheter.

Ansatte i Kanvas har vært med på å skrive en bok om kjønn, likestilling og likeverd i barnehagen.

Kanvas har i samarbeid med Likestillingssenteret og DMMH, videreutviklet og revidert «Veileder for likestilt og pedagogisk praksis – søt eller tøff – et fritt valg». Målet med ressursheftet er å fremme likestilling og likeverd på grunnlag av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering i barnehagens arbeid, i tråd med nytt lovverk og rammeplanen.

Kanvas har også utarbeidet et verdispill for likestilt pedagogisk praksis i samarbeid med Likestillingssenteret og Dronning Mauds Minne. Verdispillet er utviklet for å fremme refleksjon og dialog, og løfte frem viktige perspektiver for at gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt, og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter.

Kanvas arrangerer også kurs om kjønnslikeverd i barnehagen med mål om å motivere, gi kunnskap, lyst og engasjement til å arbeide bevisst og aktivt med likestillings- og likeverdsarbeid i barnehagen.