Startsamtale, foreldresamtaler og foreldremøter

Startsamtalen

Det er viktig med et godt samarbeid mellom barnehage og hjem, preget av gjensidig åpenhet og tillit. Startsamtalen er en viktig del av dette samarbeidet. For at vi i barnehagen skal kunne legge til rette for en barnehagehverdag som er tilpasset barnets behov trenger vi å vite hvem barnet er og hvilke erfaringer barnet har gjort seg så langt i livet. I startsamtalen kommer vi til å spørre om samspill og rutiner i familien, og eventuelle utfordringer dere har i hverdagen, for å få bedre kjennskap til barnet og familiesituasjonen.

Vi kommer også til å ta opp temaer som fysisk og psykisk helse, overgrep, vold og rusmidler. Dette spør vi om fordi det er viktig for barnehagen å vite om forhold i hjemmet som kan påvirke barnets utvikling, og som krever ekstra oppfølging av oss og/eller andre faginstanser. Barnehagestiftelsen Kanvas har et mål om at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling skal få hjelp så tidlig som mulig. Konsekvensene av å bli utsatt for vold eller overgrep som barn, rammer både her og nå, og i et livsløpsperspektiv.

Vi gjør oppmerksom på at det er helt frivillig å svare på disse spørsmålene, det er opp til dere hvor mye informasjon dere ønsker å dele med barnehagen.

Vi setter også av tid til å svare på eventuelle spørsmål dere måtte ha, samt en forventningsavklaring; Hvilke forventninger har dere til barnehagen vår, og hvilke forventninger har vi til dere? Mer informasjon om startsamtalen får dere ved innkalling til samtalen.

Les mer om startsamtalen her.

Bakgrunn for startsamtalen

Dag Nordanger, forsker ved RVTS Vest, sier at «Konsekvensene av vold, overgrep og omsorgssvikt i barndommen er uten tvil et av våre største folkehelseproblemer.»

FNs barnekonvensjon ble ratifisert i Norge i 1991 og gir barn grunnleggende menneskerettigheter samt krav på spesiell beskyttelse. Dette kommer til uttrykk i Barnekonvensjonen blant annet gjennom artikkel 3 som peker på at ved alle handlinger som berører barn så skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Artikkel 19 og artikkel 34 peker på barns krav til å bli beskyttet mot fysisk eller psykisk mishandling og seksuell utnyttelse.

Lov om barnehager slår fast at «barnehagen skal ha en forebyggende og helsefremmende funksjon» (§2). I rammeplan for barnehage, som er en forskrift til loven, står det at personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep (kapittel 1). Videre står det at foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling (kapittel 5).

Startsamtalen er en del av Kanvas’ arbeid med å forvalte dette samfunnsmandatet.

Foreldresamtaler

Etter startsamtalen tilbys foreldre/foresatte en foreldresamtale minimum 2 ganger per år. Hensikten med foreldresamtalen er å få til en god dialog om barnets trivsel og utvikling hjemme og i barnehagen, for å kunne legge til rette for en god barnehagehverdag og videre utvikling for barnet og et godt og konstruktivt foreldresamarbeid.

Foreldremøter

Kanvas-barnehagene gjennomfører vanligvis to foreldremøter i året, ett på høsten og ett på våren. Foreldremøtene er en god anledning til å dele informasjon og bli kjent med hverandre. I “Informasjonsheftet for foreldre” på barnehagens hjemmeside, vil du finne mer spesifikk informasjon om den aktuelle Kanvas-barnehagens foreldremøter.