Slik sikrer du et trygt barnehagemiljø

– Å skape et godt og forebyggende psykososialt miljø i barnehagen krever bevisste ansatte som er tett på barna, sier Pia Katarina Halvorsen i barnehagestiftelsen Kanvas.

– For noen tiår siden diskuterte man om det fantes mobbing i barnehagen. I dag er det en allmenngyldig oppfatning at mobbing finner sted også der og vi har et mye større fokus på å forebygge ved å sikre et godt psykososialt miljø i barnehagen, sier Pia Katarina Halvorsen, barnehagefaglig rådgiver i Kanvas og tidligere daglig leder i Den blå appelsin Kanvas-barnehage. Halvorsen sitter i strategigruppen som jobber med å utarbeide felles retningslinjer og verktøy for å sikre det psykososiale miljøet i Kanvas-barnehagene.

Strengere lov

– Konsekvensene av mobbing kan være så store. Negative erfaringer fra samhandling med barn i barnehagen kan gjøre dem mer sårbare i møte med andre når de begynner på skolen, og kan påvirke barnets selvfølelse og selvbilde senere i livet. Derfor er det så viktig å forebygge og jobbe med hvordan vi har det sammen i barnehagen, sier Halvorsen.

I januar 2021 fikk barnehageloven et nytt kapittel som tar for seg det psykososiale miljøet i barnehagen, med strengere og tydeligere regler som skal sikre alle barn en trygg og god barnehagehverdag. Den nye loven innebærer blant annet krav om at barnehagene skal jobbe systematisk for å forebygge mobbing og krenkende oppførsel, og skape et miljø der barna trives. Barnehagen har også fått en tilsvarende aktivitetsplikt som skolen, som handler om at de ansatte skal følge med og melde fra, og undersøke og sette inn tiltak dersom de har mistanke om at et eller flere barn ikke har det bra.

Tilbakemeldingskultur

I Den blå appelsin Kanvas-barnehage har de lenge hatt barnehagens psykososiale miljø på agendaen, og det tas ofte opp som tema på personal- og refleksjonsmøter. Pia Katarina Halvorsen mener noe av nøkkelen til å sikre et godt miljø er en god tilbakemeldingskultur der de ansatte i barnehagen tør å reflektere over hva slags voksenperson de er sammen med barna.

– Når du jobber i barnehage er det ikke en privatsak hvordan du løser jobben din. Det må være rom for å gi tilbakemeldinger og drøfte konkrete observasjoner. Vi må venne oss til å bli observert og at refleksjon over egne holdninger og handlinger er en naturlig del av arbeidshverdagen. Vi må skape en kultur for at det som er bra for barna går foran alt annet, sier hun.

Selvfølelse og sosial kompetanse

Halvorsen trekker også frem norsk forskning som viser at barn med god selvfølelse sjeldnere mobber andre barn, og samtidig er mindre mottakelige for selv å bli mobbet.

– Hvis du har det bra med deg selv, har du ikke behov for å trekke ned andre. Derfor jobber vi aktivt for at barna skal utvikle en god selvfølelse, blant annet ved å anerkjenne dem og gi dem opplevelsen av at de har en viktig plass i barnehagen, sier hun, og demonstrerer hvordan hun møter barna når hun treffer på dem i løpet av dagen.

– «Der er du jo! Dagen er ikke den samme hvis du ikke er her!» Jeg vil vise dem at de er viktige i vårt fellesskap, bare fordi de er den de er. Det går ikke an å plante god selvfølelse i barn, den må utvikle seg i en relasjon og da må vi ha god kontakt med alle barna i barnehagen, forteller Halvorsen.

Tett på i leken

– Vi vet at mobbing primært skjer i frilek og når de voksne ikke er til stede, ofte mer utendørs enn inne. Derfor har vi mye fokus på at de ansatte er tett på der barna leker, hvis ikke klarer vi ikke å fange opp nyansene. Kanskje er det noen barn som gjentatte ganger dominerer, og andre som alltid gjør som de blir bedt om. Dette kan påvirke selvfølelsen til barna, derfor er det så viktig at vi plukker det opp tidlig, sier Halvorsen, og viser til at det er ulike roller i leken, noen mer høystatus enn andre.

– Mamma og pappa er mer status å være enn hund og katt, jeg har til og med hørt om et barn som gjentatte ganger hadde hatt rollen som stålampe. Barn gjør hva som helst for å være med i leken. Slike mønstre er det viktig at vi som voksne fanger opp, sier hun.

Viktige vennskap

At barna i barnehagen har gode relasjoner til jevnaldrende, er viktig for å skape et godt psykososialt miljø, og ifølge Halvorsen er det de ansattes ansvar å sørge for at barna får venner.

– Lek og vennskap har stor betydning for opplevelsen av å være en del av barnegruppen, eller i motsatt tilfelle å stå utenfor. Vennskap etableres primært gjennom lek, og enkelte trenger hjelp og støtte til å etablere gode relasjoner til andre. Her er barn ulike, noen forhandler seg inn i alle leker, mens andre ikke får innpass eller blir ekskludert, sier Halvorsen, som mener å jobbe med det psykososiale miljøet er en viktig del av å være ansatt i en barnehage.

– Vi skal være til stede, engasjere oss og veilede barna. Den blå appelsin Kanvas-barnehage har regelmessig undersøkende samtaler med barna der de på barnas premisser snakker om hvordan de har det i barnehagen. Barnehagen har også et godt foreldresamarbeid og har tatt opp forebygging av mobbing som tema på flere foreldremøter, forteller hun.

– Med et godt samarbeid mellom ansatte i barnehagen og foreldre, kan vi sammen sikre at alle barn opplever en trygg og god barnehagehverdag, sier Halvorsen.