Snakk med barn!

Barnehagestiftelsen Kanvas lanserer et metodisk verktøy, «Snakk med barn», som skal bidra til å fremme barns seksuelle helse, samtidig som det skal bidra til å forebygge vold og overgrep. Det digitale verktøyet retter seg mot alle som jobber med barn i førskolealder, primært barnehageansatte, og er tilgjengelig for alle på Kanvas sine nettsider.

– De to delene henger nøye sammen, forklarer Pia Friis, fagkonsulent i Kanvas. Hun har vært med på å utvikle verktøyet, og kan vise til lang erfaring fra barnehagesektoren. Hun har i mange år vært spesielt opptatt av dette temaet, og høsten 2018 lanserte hun boken Barns seksuelle leker.

Gi barna kunnskap om seksualitet

– De yngste barna må få lære kroppen sin å kjenne. De må vite hva ulike kroppsdeler heter, at seksuelle følelser er naturlig og at det er helt i orden å være nysgjerrig på egen og andres kropp. Men de må også lære seg å sette grenser for seg selv – og respektere andres grenser. De eldste barna i barnehagen må lære hvordan barn blir til. De må også lære hva eldre barn og voksne ikke har lov til å gjøre med barn, og hva de skal gjøre hvis de blir utsatt for noe de ikke synes er greit. – Da må de si fra til en voksen de stoler på, sier Friis.

Les Pia Friis’ kronikk «Vi må forstå barns seksuelle lek og følelser» 

Alt dette konkretiseres i det metodiske verktøyet «Snakk med barn». Det gir en systematisk tilnærming for hvordan man bør jobbe med temaet i ulike aldersgrupper. Det inkluderer også hvordan man bør starte med å jobbe med kompetanse og holdninger i personalgruppen, og hvordan man bør involvere foreldrene før man starter arbeidet med barna. I stiftelsen Kanvas starter foreldresamarbeidet med en grundig startsamtale for å bli godt kjent med både barn og foresatte. Denne startsamtalen er inkludert i det metodiske verktøyet.

Les mer om Kanvas’ startsamtale her.

Langvarig taushet om seksuelle overgrep

– Når det snakkes om å forebygge vold og overgrep i barnehagesammenheng, handler det ofte om rutiner for å hindre at overgrep skjer i barnehagen. Det snakkes også ofte om de ansattes kompetanse og rutiner for å fange opp og melde fra om barn de er bekymret for, forteller Lene Kjeldsaas, leder for kompetanseavdelingen i Kanvas. – Dette er viktige elementer, men vi må også gjøre barna i stand til å forstå og sette ord på eventuelle overgrep, samtidig som vi må gi dem et godt grunnlag for seksuell helse. Det er viktig å ikke gjøre nakne kropper og seksuelle følelser til noe «stygt», tabubelagt og skamfullt.

– Den vitenskapelige artikkelen «Langvarig taushet om seksuelle overgrep» (Psykologitidsskriftet, 2016) viser til at det i gjennomsnitt tar 17 år før en som har vært utsatt for overgrep som barn, melder fra om overgrepet. En mulig forklaring kan være at yngre barn mangler kunnskap om kropp og seksualitet og at de dermed verken forstår eller har utviklet et begrepsapparat for å fortelle om hva de er utsatt for.

Gi barna mulighet til å fortelle

I artikkelen «Langvarig taushet om seksuelle overgrep» poengteres det at selv om det er viktig å lære barn om seksuelle overgrep og om hvem de kan si fra til hvis de blir utsatt for overgrep, er det viktig at ansvaret for å avdekke seksuelle overgrep ikke legges på de overgrepsutsatte barna. De voksne må ta et aktivt ansvar for å se og høre det enkelte barn. Barn synes det er lettere å betro seg om seksuelle overgrep dersom de får anledning til å fortelle, og dersom det har en hensikt å fortelle.

– Dette tar vi høyde for i vårt metodiske verktøy, forklarer Kjeldsaas. – Barna skal ha anledning til å fortelle ved at de ansatte initierer samtaler der det er tid til å lytte og der barna blir tatt på alvor. Barna skal oppleve at samtalen har en hensikt, ved at de blir møtt av anerkjennende voksne som har kompetanse om temaet.

Ønsker å nå ut til så mange som mulig

Verktøyet «Snakk med barn» er gratis å ta i bruk for alle. Barnehagestiftelsen Kanvas fikk i 2018 midler fra Helsedirektoratets strategi for seksuell helse, «Snakk om det!», til å utvikle verktøyet. – Kanvas har et mål om å drive med kompetanseutvikling som skal deles både internt i organisasjonen, og eksternt, sier daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann. – Og dette metodiske verktøyet er et viktig redskap i det forebyggende arbeidet, og kan bety svært mye for mange barn. Vi håper det når ut til så mange som mulig.

Prøv ut det metodiske verktøyet på Kanvas sine nettsider.

Vil du høre mer om det metodiske verktøyet «Trygg på egen kropp og egne følelser»? Meld deg på Kanvas’ konferanse om barns seksuelle helse og forebygging av overgrep omsorgssvikt – 14. november på Røde Kors konferansesenter i Oslo.